Number of the records: 1  

Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb

  1. Kostková, Ivana
    Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková. -- 2009. -- 80 s., 18 s, příloh. : grafy, tab. + 1 Ks CD ROM. -- Ved. práce Helena Skarupská. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na aktivity pro dospělé uživatele s mentálním znevýhodněním v zařízení sociálních služeb. Jedná se o aktivity v oblasti pracovní a odborné terapie a volnočasových aktivit. Předmětem praktické části je charakteristika jednotlivých aktivit a krátký rozhovor s uživateli. Rozhovorem chci zjistit, zda jsou uživateli s nabídkou spokojeni.. -- Abstract: This thesis is focused on activities for adult mentally handicapped users in social services institution. The branches of activities are work and special therapy and also free-time activities. The aim of practical part of this thesis is based on description of subject activities and short interview with users. Due to the interview, I want to find, if users are satisfied with those activities.
    Skarupská, Helena. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy
    Mentální retardace. péče o mentálně znevýhodněné. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. Standardy kvality sociálních služeb. pracovní terapie. muzikoterapie. dramaterapie. arteterapie. snoezelen. volnočasové aktivity. Mental retardation. care of mentally handicapped people. Law nr. 108/2006 about social services. Quality standards of social services. work therapy. muzikotherapy. dramatherapy. artetherapy. snoezelen. free-time activities. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1