Number of the records: 1  

Intenzita pohybového zatížení během cvičební lekce jumpingu

  1. Horáčková, Veronika
    Intenzita pohybového zatížení během cvičební lekce jumpingu [rukopis] / Veronika Horáčková. -- 2014. -- 73 s. (120 661 znaků) : il., tab. -- Ved. práce Liběna Kováčová. -- Abstract: Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě analýzy dat z monitorů srdeční frekvence zjistit intenzitu pohybového zatížení žen ve věku 18 55 let v průběhu lekce jumpingu. Na základě analýzy údajů (n = 55) z monitoru srdeční frekvence bylo zjištěno, že jumping představuje pohybovou aktivitu se smíšeným režimem energetického krytí svalové práce s jednoznačně převládající anaerobní komponentou během hlavní části cvičební lekce. Z tohoto důvodu je nutné citlivě volit tempo a obtížnost cviků s ohledem na trénovanost a především věk jednotlivých cvičenců. V rámci koncepce aktivního životního stylu není jumping pro věkovou kategorii žen nad 45 let vhodnou pohybovou aktivitou. Závěry z této pilotní studie mohou posloužit jako výchozí ukazatele pro systematičtější výzkum dané problematiky. Práci samotnou lze pak doporučit jako vhodný soubor relevantních informací pro instruktory jumpingu a další zájemce o tento sport.. -- Abstract: The main objective of this thesis was based on an analysis of data from heart monitors frequency detect the intensity of the musculoskeletal loads of women aged 18-55 years during the lesson jumping. Based on the analysis of the data (n = 55) of a heart monitor frequency was found that jumping is physical activity mixed-mode energy coverage of muscle work, with clearly prevailing an aerobic component during the main part of the exercise sessions. For this reason it is necessary to carefully choose the pace and difficulty of the exercises with regard to fitness and especially the age of the individual gymnasts. Within the concept of active lifestyle is not jumping for the age group of women over 45 years, appropriate physical activity. The conclusions from this pilot study can serve as indicators of default systematic research on the topic. The work itself can then recommend as a suitable set of relevant information for instructors jumping and somebody else who is interested in this sport.
    Kováčová, Liběna. Univerzita Palackého. Katedra antropomotoriky a sportovního tréninku
    Intenzita pohybového zatížení. jumping. monitory srdeční frekvence. zdravotně orientovaná tělesná zdatnost. životní styl. Intensity musculoskeletal load. jumping. cardiac monitors. health-related physical fitness. lifestyle. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1