Number of the records: 1  

Vybavování snů a nočních můr ve vztahu k osobnostním stylům, alexithymii a disociaci

 1. Title statementVybavování snů a nočních můr ve vztahu k osobnostním stylům, alexithymii a disociaci [rukopis] / Ivo Dvořák
  Additional Variant TitlesVybavování snů a nočních můr ve vztahu k osobnostním stylům, alexithymii a disociaci
  Personal name Dvořák, Ivo (dissertant)
  Translated titleRecalling of Dreams and Nightmares in Relation to Personality Styles, Alexithymia, and Dissociation
  Issue data2016
  Phys.des.88 s. (176 314 znaků) : grafy, schémata, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Roman Procházka. Oponent Lucie Klůzová kráčmarová
  Another responsib. Procházka, Roman (thesis advisor)
  Klůzová kráčmarová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords vybavování snů * noční můry * osobnostní styly * alexithymie * disociace * dream recall * nightmares * personality styles * alexithymia * dissociation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194207-842870550.pdf1662.1 MB07.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00194207-ved-976022722.docxPosudek vedoucího
  00194207-opon-780548169.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194207-prubeh-207782083.jpg24.11.201407.04.201606.06.20161Hodnocení známkou

  Tato práce je zaměřena na vybavování snů a frekvenci nočních můr v souvislosti s osobnostními charakteristikami (alexithymie, disociace, osobnostní styly, hranice osobnosti, absorpce). Tyto vztahy byly ověřovány u souboru studentů Univerzity Palackého v Olomouci (N=203). Byly použity tyto metody: Dotazník zaměřený na sny, Dotazník Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Škála disociativních zkušeností (DES), Modifikovaná Tellegenova škála absorpce (MODTAS) a Inventář stylů a poruch osobnosti (PSSI). V tomto výzkumu byla zjištěna pozitivní korelace mezi frekvencí vybavovaných snů a propustností hranic, postojem ke snům a negativní korelace ve vztahu k alexithymii (u faktoru DDF potíže v deskripci emocí, a EOT externě orientované myšlení) a rysy nutkavé osobnosti. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi frekvencí nočních můr a propustností hranic, alexithymií (faktorem DIF potíže v identifikaci emocí), disociací a zejména s rysy depresivní, hraniční, negativistické, paranoidní a narcistické osobnosti. Dále byly zjištěny souvislosti mezi jednotlivými konstrukty a také rozdíly v disociaci a osobnostních stylech u skupiny osob s přítomností alexithymie v porovnání s kontrolní skupinou.This thesis is aimed at dream recall frequency and nightmare frequency in relation to personality traits (alexithymia, dissociation, personality styles, boundaries, absorption). These relationships were verified in a group of undergraduates of Palacký University Olomouc (N=203). The data colletion methods were: Dream questionnaire, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Dissociation Experience Scale (DES), Personality Style and Disorder Inventory (PSSI), a shortened version of boundary questionnaire (BPQ), and Modified Tellegen Absorption Scale (MODTAS). It was found positive correlation between dream recall frequency and boundaries, attitude toward dreams, and negative correlation in relation to alexithymia (factor DDF difficulty in describing feelings, and EOT externally oriented thinking) and features of obssesive-compulsive personality. It was found positive correlation between nightmare frequency and boundaries, alexithymia (factor DIF difficulty in identifying feelings), dissociation, and features of depressive, borderline, negativistic, paranoid and narcissistic personality. This research has also found relations among these constructs and differences in dissociation and personality styles in a group of persons with alexithymia compared to the control group.