Number of the records: 1  

Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného

 1. Title statementAktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného [rukopis] / Tereza Zelíková
  Additional Variant TitlesAktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného
  Personal name Zelíková, Tereza (dissertant)
  Translated titleCurrent problems of arbitration proceedings as concerns the enforceability of the claim awarded
  Issue data2014
  Phys.des.56 s. (119 946 znaků)
  NoteVed. práce Renáta Šínová. Oponent Ondřej Šmíd
  Another responsib. Šínová, Renáta, 1978- (thesis advisor)
  Šmíd, Ondřej, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Rozhodčí řízení * Rozhodce * Problematické aspekty * Spotřebitelské spory * Rozhodčí smlouva * Arbitration * Arbitrator * Problematic aspects * Consumer disputes * Arbitration agreement
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183292-336322269.pdf42592.2 KB01.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00183292-ved-879191162.docxPosudek vedoucího
  00183292-opon-440249408.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183292-prubeh-535406027.pdf31.03.201301.12.201411.12.20141Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá aktuálními problémy rozhodčího řízení. V úvodní části je popsána rozhodčí smlouvu jako základ pro přenesení pravomoci rozhodnout spor na rozhodce. Zabývám se také platností rozhodčí smlouvy, a to jak z hlediska obsahu, tak i formy. Následně jsem se zaměřila na vztah hlavní a rozhodčí smlouvy. Samostatná kapitola je věnována ochraně spotřebitele a zhodnocení novely z. č. 19/2012 Sb. A na tomto místě je také rozebrán problém soukromých rozhodčích soudů. Na závěr zkoumám přezkoumávání rozhodčích nálezů a důvody pro zrušení rozhodčího nálezu soudem.This master's thesis deals with current issues of arbitration. In the introductory part, the arbitration agreement is described as a basis for delegating the power to decide a dispute to an arbitrator. I also deal with the validity of the arbitration agreement, both in terms of content and form. Then I have focused on the relationship between the main and the arbitration agreements. A separate chapter is devoted to the protection of consumer and to the evaluation of the amendment a. no. 19/2012 Coll. There is also analyzed the problem of private arbitration courts. In conclusion, I research the reviewing of the arbitration awards and the reasons for annulment of the arbitration award by the court.

Number of the records: 1