Search results

Records found: 78  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012064 xcla^"
 1. Aktuálně ke škodě způsobené dopravním prostředkem dle občanského zákoníku / Jakub Dohnal.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 2, s.23-25.
  article

  article

 2. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem / Filip Melzer.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 11, s. 15-20.
  article

  article

 3. Co působí problémy při náhradě škody / Filip Melzer.    Právní rádce.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 38-42.
  article

  article

 4. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. Část II / Anežka Janoušková.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 1, s. 21-26.
  article

  article

 5. Deliktní odpovědnost principálů za pomocníky : srovnávací a právně-ekonomická analýza § 2914 ObčZ / Martin Sztefek.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 1, s. 6-13.
  article

  article

 6. Disciplinární, trestní nebo správní řízení a poskytnutí náhrady škody : opatření podle § 19 písm. c), d) a e) zákona jsou dalšími demonstrativně vyjmenovanými možnostmi ochránce k nápravě pochybení stavebních úřadů / Hanák, M..    Svoboda, Zdeněk.9 (2003), s. 9-12.Právní rádce.
  unrecognised

  unrecognised

 7. K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměřením na motorová vozidla / Karel Friml.    Blanický, Ivan.2 (2006), s. 25-29.Bulletin advokacie.
  article

  article

 8. K objektivní odpovědnosti právnických osob - několik úvah nad přičitatelností škodlivých následků / David Elischer.    Jurisprudence.roč. 27, (2018), č. 4, s. 11-19.
  article

  article

 9. K objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví de lege lata a de lege ferenda / Vladislav Jirka.    15/10 (2007), s. 347-354.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou / Tomáš Svoboda, Veronika Smutná.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 913-923.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.