Search results

 1. Archaeologia historica.    V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-  2011- Brno : Masarykova univerzita .  svazků
  Od r. 2010- plné texty online
  Archaeologia historica

  journal

 2. Castellologica bohemica.    Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1989-  2014- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni .  svazků
  Castellologica bohemica

  journal

 3. Forum urbes medii aevi ... : sborník příspěvků z konference FUMA konané ....    Brno : Archaia, o.p.s., [2002]-  2013- Brno : Archaia, o.p.s. ; Národní památkový ústav .  svazků
  Forum urbes medii aevi

  journal

 4. Pliska - Preslav.    Sofija : Bălgarska akademija na naukite, [1979]-
  journal

  journal

 5. Studia mediaevalia Pragensia.    Praha : Karolinum, [1988]-
  Studia mediaevalia Pragensia

  journal