Number of the records: 1  

Jmenování soudců v ČR

  1. Jmenování soudců v ČR [rukopis] / Irena Hrdinová. -- 2011. -- Ved. práce Michal Bartoň. -- Oponent Jiří Jirásek. -- Abstract: Cílem této diplomové práce je popsání procesu jmenování soudce v České republice. V prvé části je věnován prostor stručnému nastínění institutu soudce se zaměřením na ústavní pojetí této funkce z hlediska zajištění soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Další část se podrobně zabývá ústavními a zákonnými předpoklady pro vznik funkce soudce v České republice. Dále je rozebírán samotný proces ustanovování soudce do funkce, a taktéž je zmíněn průběh přípravné služby justičního čekatele. Velká část diplomové práce je postavena tak, aby mohla dojít ke konfrontaci s příkladem z praxe, díky němuž došlo k rozvíření poklidných vod právní teorie. Právě onomu příkladu je také věnován prostor v samostatné kapitole, na kterou navazuje další část této práce, týkající se diskutovaných otázek v souvislosti se zmíněným praktickým příkladem. Poslední část této práce nabízí základní srovnání ústavních a zákonných podmínek pro přístup k funkci soudce ve Slovenské republice a v České republice.. -- Abstract: The aim of this thesis is description of the process of appointing judges in the Czech Republic. The first part deals with a brief outline of the Judge Institute, focusing on the constitutional concept of this office in terms of ensuring judicial independence and impartiality. The following section deals in with the constitutional and legal preconditions for the emergence of a judge in the Czech Republic. The process of appointing judges to the office and the process of preparatory service of judicial trainees is also discussed. A large part of the thesis is outlined so that it could confront with an example from practise, in order to agitate still waters of legal theory. The next chapter is dedicated to the above mentioned example followed by another part about issues discussed in the context of the mentioned practical example. The last part of this thesis provides a basic comparison of contitutional and legal conditions for access to the office of judge in Slovakia and the Czech Republic.
    Bartoň, Michal, 1976-. Jirásek, Jiří. Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva
    Soudce. Jmenování soudců. Prezident. Justiční čekatel. Přípravná služba. Ústavnípodmínky. Zákonné podmínky. Rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ústava České republiky. Ústava Slovenské republiky. Judge. Appointment of judges. President. Judicial trainee. Preparatory service. Constitutional conditions. Legal conditions. Judgement of the Supreme Administrative Court. Constitution of the Czech Republic. Constitution of the Slovak Republic. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1