Number of the records: 1  

Čarodějnické procesy v českých zemích

  1. Andresová, Petra
    Čarodějnické procesy v českých zemích [rukopis] / Petra Andresová. -- 2009. -- 121 : il. -- Ved. práce Jiří Bílý. -- Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám tzv. čarodějnickými procesy, jejich původem, předpoklady, příčinami a následky, se zaměřením na čarodějnické procesy v českých zemích. V prvních kapitolách se věnuji inkvizici a českému trestnímu právu té doby, jelikož je považuji za pilíře, bez kterých nelze čarodějnické procesy správně pochopit. Dále se zabývám čarodějnictvím jako fenoménem, jeho historickému vývoji a chápání v průběhu staletí. Poslední kapitola pojednává o čarodějnických procesech v českých zemích se zaměřením na jesenické a šumpersko losinské procesy, jejich politické pozadí a lidské faktory.. -- Abstract: In my diploma thesis I deal with witch trials, their origin, presumptions, causes and consequences, with the intention of witch trials in Bohemia and Moravia. In first chapters I attend to inquisition and old czech penal law, because I consider them as pillers within we couldn´t correctly understand the witch trials. Further I deal with witchcraft as phenomenon, its historical evolution and comprehension during the centuries. Last chapter disserts on witch trials in czech countries focused on trials in the area of town Jeseník, Velké Losiny and Šumperk, their political background and human element.
    Bílý, Jiří. Janišová, Jana, 1978-. Univerzita Palackého. Katedra teorie práva a právních dějin
    čarodějnice. čarodějnictví. hon na čarodějnice. magie. církev. Ďábel. kacířství. právo. trestní právo. trest. výkon trestu. zneužití pravomoci. fenomén. inkvizice. inkviziční proces. trestní řízení. witch. witchcraft. witchhunt. magic. church. devil. heresy. law. penal law. punishment. execution of punishment. abuse of power. phenomenon. inquisition. inquisitorial suit. oyer. diplomové práce
    (043)378.2