Number of the records: 1  

Biologický otec

  1. Cetkovský, Matěj, 1994-
    Biologický otec [rukopis] / Matěj Cetkovský. -- 2019. -- 62 s. (116 649 znaků). -- Ved. práce Lenka Westphalová. -- Oponent Milana Hrušáková. -- Abstract: Diplomová práce na téma Biologický otec se zabývá postavením putativního otce v oblasti domáhání se jeho rodičovských práv. Práce se zabývá otázkami určování a popírání otcovství. Souladu složek otcovství, nejlepšího zájmu dítěte a styk putativního otce s ním samým. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou vnitřně členěny na menší logické díly. V úvodu vymezuji základní pojmy související s rodičovstvím a dětmi. Následuje samostatná kapitola, která se věnuje otcovství a jeho složkám. Hlavní oblastí práce je ale určování a popírání otcovství se zaměřením na putativního otce. Práce rovněž přináší nejdůležitější judikaturu v oblasti, která determinuje jeho práva vůči svému biologickému dítěti.. -- Abstract: Thesis on the topic of Biological father is focused on the topic of the putative father in the area of demanding his rights to be a parent. The thesis is working with questions of determination and denying of fatherhood. Harmony of a component of fatherhood, the best interest of the child a contact putative father with the child. The thesis is split into five chapters which are internally divided into smaller logical parts. In the beginning, is circumscribed elementary term which are in common with parenthood and children. After that follows chapter which is dedicated to fatherhood and its components. The main area of the thesis determination and denying of fatherhood with a focus on the putative father. The thesis also presents the most important judicial decisions in the area which determinates his rights towards his biological child.
    Westphalová, Lenka. Hrušáková, Milana, 1952-. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu
    Rodičovství. otcovství. určování otcovství. popírání otcovství. putativní otec. biologický otec. sociální otec. právní otec. matrikový otec. právo na styk s dítětem. nejlepší zájem dítěte. základní práva. Evropská úmluva o lidských právech. Evropský soud pro lidská práva. občanský zákoník. Parenthood. fatherhood. determination of fatherhood. denying of fatherhood. putative father. biological father. social father. legal fatherhood. registered fatherhood. right to contact the child. best interest of the child. Constitutional rights. European convention of human rigths. European Court of human rights. civil codex. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1