Number of the records: 1  

Biologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání

  1. Ošmerová, Štěpánka,
    Biologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání [rukopis] / Štěpánka Ošmerová. -- 2019. -- 73 : grafy, tab. -- Ved. práce Roman Kubínek. -- Oponent Renata Holubová. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá mezipředmětovými vazbami fyziky a biologie v rámci tématu "smyslové vnímání". Využívá integrace pojmů u mechanického a elektromagnetického vlnění, popisuje jejich šíření v prostředích oka a ucha a zabývá se jejich detekcí. Jsou zde uvedeny zajímavosti schopností slyšení a vidění u vybraných živočichů i popis přenosu informace z~oka a ucha do CNS na základě vztahu podnětu a počitku. Vybrané pokusy, na základě klasické fyziologie a moderních výukových přístupů s~využitím smartphonů, ukazují potenciál lepšího pochopení vzájemných souvislostí ve výuce fyziky a biologie.. -- Abstract: This diploma thesis deals with interdisciplinary relations in physics and biology within the subject of "sensory perception". It makes use of the integration of terms in mechanical and electromagnetic waves, describes their propagation in the eye-and-ear environments, and their detection. Interesting features of hearing and vision in selected animals are introduced, and the transmission of information from the eye and ear to the CNS, based on the relationship of stimulus and sensation, is described. Experiments selected by classical physiology and modern teaching approaches using smartphones, show the potential for a better understanding of the interrelationship between teaching physics and biology.
    Kubínek, Roman, 1957-. Holubová, Renata,. Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky
    smyslové vjemy. fyzika. biologie. mezipředmětové vztahy. zrak. sluch. experimenty. vzdělávání. sensory perception. physics. biology. interdisciplinary relations. vision. hearing. experiments. education. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1