Number of the records: 1  

Čtení a čtenářství vysokoškoláků

  1. Feberová, Bára
    Čtení a čtenářství vysokoškoláků [rukopis] / Bára Feberová. -- 2019. -- 159 s. (229 840 znaků) : grafy, tab. + CD ROM. -- Oponent František Znebejánek. -- Ved. práce Helena Kubátová. -- Abstract: Diplomová práce zkoumá čtení a čtenářství vysokoškolských studentů dvouoboru Sociologie-Andragogika a oboru Biochemie. První kapitola je zaměřena kulturní vkus ve společnosti a představuje výsledky jednotlivých výzkumů čtenářské gramotnosti společně s deskripcí současného českého knižního trhu. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku české čtenářské kultury a jejích tří pilířů - čtení, nakupování a návštěvu veřejných knihoven. Třetí kapitola této práce pojednává o postojových a motivačních souvislostech četby, po kterých následuje interpretace jednotlivých čtenářských návyků. Metodika je součástí čtvrté kapitoly, která generuje postup pro kvantitativní empirický výzkum, jemuž je věnována kapitola pátá. Z výzkumu vyplynulo, že existují rozdíly v rámci čtení, nákupního chování, čtenářských návyků a návštěvnosti veřejných knihoven u srovnávajících skupin respondentů, ne však markantní. Vysokoškoláci si častěji knihy půjčují, než nakupují.. -- Abstract: The Master's theses researches the reading and the readership of university students of double major study of Sociology-Andragogy and Biochemistry programme. The very first chapter is focused on cultural taste in a society and represents results of partial researches of reading literacy together with description of actual Czech book market. Chapter two includes characteristics of Czech readership culture and its three pillars - reading, buying and visiting public libraries. The third chapter of the work is about attitude and motivation connection with reading. Then follows the interpretation of partial readership's habits. Methodology is a part of the fourth chapter and generates methods for quantitative empirical research which is a part of the fifth chapter. The research has emerged, that there are differences in reading, buying behaviour, readership habits and in visiting public libraries among comparative groups of respondents, but not striking. University students tends to borrow books more often than buy.
    Znebejánek, František, 1951-. Kubátová, Helena, 1964-. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky
    Čtení. čtenářství. knižní trh. čtenářská gramotnost. vysokoškoláci. knihy. nakupování knih. čtenářské návyky. půjčování knih. veřejné knihovny. kvantitativní výzkum. elektronický dotazník. Reading. readership. book market. reading literacy. university students. books. book shopping. reading habits. books lending. public libraries. quantitative research. e-questionnaire. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1