Number of the records: 1  

Aktuální vztah žáků k literární výchově na druhém stupni

  1. Aktuální vztah žáků k literární výchově na druhém stupni [rukopis] / Andrea Černíčková. -- 2019. -- 84 s. : grafy, tab. + -. -- Oponent Jana Sladová. -- Ved. práce Jaroslav Vala. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku aktuálního postavení literární výchovy na základních školách. Zkoumá žákův vztah k literatuře, četbě, a i k samotnému předmětu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřujeme na pojmy, které bezprostředně souvisí s tímto tématem. Mimo jiné se zabýváme faktory, jenž pozitivně ale i negativně ovlivňují žákův vztah k literární výchově. Praktická část je poté zaměřena na samotný výzkum, který byl prováděn za pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru na dvou zkoumaných základních školách.. -- Abstract: The diploma thesis focuses on the issue of the current status of literary education at the middle schools. It examines the pupil's relationship with literature, the reading books, and the subject itself. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we focus on terms that are directly related to this topic. Among other things, we deal with factors that positively and negatively influence the pupil's relationship with literary education. The practical part is then focused on the research itself, which was carried out with the help of a questionnaire inquiry and an interview at two middle schools.
    Sladová, Jana,. Vala, Jaroslav, 1975-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    literární výchova. literatura. žák. čtenář. četba. čtenářská gramotnost. Rámcově vzdělávací program. čtenářské návyky. čtenářské strategie. literary education. literature. pupil. reader. reading. literacy. educational programme. reading habits. readership strategies. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1