Number of the records: 1  

Hodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů

  1. Pištěcká, Klára,
    Hodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů [rukopis] / Klára Pištěcká. -- 2019. -- 99 s. : il., grafy, schémata, tab. + DVD ROM. -- Oponent Petr Zemánek. -- Ved. práce Kristína Tománková. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřena na somatický vývoj dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů se zaměřením na výživu, pohybovou aktivitu a druh lidského sídla. V práci je charakterizováno období vývoje dítěte staršího školního věku z bio-psycho-sociálního aspektu. Dále je popsána pohybová aktivita a výživa a jejich vliv na zdraví a somatický vývoj dítěte. Praktická část obsahuje výsledky dotazníku a antropometrického měření. Získané hodnoty jsou porovnány s ohledem na věk, pohlaví a druhu lidského sídla, a také s referenčními hodnotami z roku 2001, což bylo hlavním cílem diplomové práce.. -- Abstract: The diploma thesis focuses on the somatic development of a child in relation to the influence of selected exogenous factors such as nutrition, physical activity along with the kind of human settlement. The diploma thesis describes the period of development of an older school age child from the bio-psycho-social aspect. It also describes physical activity and nutrition and their influence on health and somatic development of the child. The practical part of the diploma thesis contains the results of questionnaire and anthropometric measurement. The obtained figures are compared with respect to age, sex and type of human settlement as well as with reference figures from the year 2001, which was the main aim of the diploma thesis.
    Zemánek, Petr,. Tománková, Kristína. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy
    Somatický vývoj. antropometrie. sekulární trend. životní styl. pohybová aktivita. stravování. Somatic development. anthropometry. secular trend. lifestyle. physical activity. eating habits. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1