Number of the records: 1  

Aktuální problematické otázky asistované reprodukce v ČR

  1. Svítilová, Klára
    Aktuální problematické otázky asistované reprodukce v ČR [rukopis] / Klára Svítilová. -- 2017. -- 66 s. (108 974 znaků). -- Oponent Milana Hrušáková. -- Ved. práce Ondřej Šmíd. -- Abstract: Tato práce pojednává o aktuálních právních problémech vyplývajících z právní úpravy asistované reprodukce v České republice. V první kapitole je vymezena zákonná definici pojmu asistované reprodukce a problém, který se v souvislosti s ní vyskytuje. Druhá kapitola se zabývá souhlasem poskytnutým pro účel AR, konkrétně časovým okamžikem, ke kterému musí být poskytnut, a dále možností jeho odvolání. Třetí kapitola je věnována problematice přístupu k AR u osamělé ženy. Další kapitola je zaměřena na otázku, zda je v ČR možné použít při metodách AR spermatu zemřelého muže. Šestá kapitola nastiňuje oblast určování mateřství v případě, kdy dítě porodila náhradní matka, zejména jde o úvahy de lege ferenda. Další kapitola analyzuje institut určování otcovství ve vztahu k dítěti narozenému pomocí AR. Kapitola osmá je věnována právnímu postavení embrya a otázce jeho právní subjektivity. Poslední kapitola se zabývá střetem práva dítěte znát svůj původ a zachování anonymity dárců zárodečných buněk. Cílem diplomové práce je upozornit na aktuální právní problémy vyplývající z AR v ČR a pokusit se nalézt jejich vhodná řešení.. -- Abstract: This thesis discusses the current legal problems arising from the regulation of assisted reproduction in the Czech Republic. The first chapter draws the legal definition of assisted reproduction and the problem is related to the present. The second chapter deals with consent granted for the purpose of AR, specifically point in time, which must be provided, and the possibility of his dismissal. The third chapter is devoted to the issue of access to AR for single women. Another chapter focuses on the question whether the Czech Republic can be used in methods of AR sperm of the deceased man. The sixth chapter outlines the area of maternity when the child gave birth to a surrogate mother, especially as regards the de lege ferenda. The next chapter analyzes the institute of paternity in relation to a child born using AR. Eighth chapter is devoted to the legal status of the embryo and the question of its legal personality. The last chapter deals with the conflict between the right of a child to know its origins and anonymity of donors of gametes. The thesis aims to highlight the current legal problems arising from the AR in the Czech Republic and try to find appropriate solutions.
    Hrušáková, Milana, 1952-. Šmíd, Ondřej,. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu
    Asistovaná reprodukce. náhradní mateřství. anonymita dárců. rodičovství. statut embrya. souhlas s provedením asistované reprodukce. osamělá žena. oplodnění spermatem zemřelého. Assisted reproduction. surrogacy. donor anonymity. parenting. statute of embryo. consent to carry out assisted reproduction. a single woman. insemination with semen of the deceased man. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1