Number of the records: 1  

Hodnocení pracovníků

  1. Vahalová, Dagmar
    Hodnocení pracovníků [rukopis] / Dagmar Vahalová. -- 2017. -- 94 s. (107 752 znaků) : tab. + CD. -- Oponent František Znebejánek. -- Ved. práce Helena Kubátová. -- Abstract: Tato magisterská diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovníků v organizaci. Cílem této práce je provést analýzu systému hodnocení pracovníků v konkrétní organizaci a prokázat, zda je systém dobře nastaven, a to s ohledem na zpětnou vazbu, zda je provázán s odměňováním a zda jsou pracovníci motivování k lepšímu pracovnímu výkonu. Teoretická část vychází z charakteristiky základních pojmů vztahujících se k hodnocení pracovníků, metodám hodnocení, pracovnímu výkonu, motivaci a odměňování. Empirická část obsahuje analýzu dat z dotazníkového šetření uskutečněného v organizaci a interpretaci výsledků šetření.. -- Abstract: This thesis deals with the evaluation of employees in the organization. The aim of this work is to analyze the evaluation system of employees in a particular organization and demonstrate, whether the system is well configured with regard to feedback, and is linked to remuneration and whether employees are motivated to better work performance. The theoretical part is based on the characteristics of basic concepts related to the evaluation of employees and evaluation methods, work performance, motivation and remuneration. The empirical part contains an analysis of data from a research conducted in the organization and explain the findings.
    Znebejánek, František, 1951-. Kubátová, Helena, 1964-. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky
    hodnocení pracovníků. kritéria hodnocení. metody hodnocení. pracovní výkon. motivace. odměňování. zpětná vazba. the evaluation of employees. evaluation criteria. evaluation methods. work performance. motivation. remuneration. feedback. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1