Number of the records: 1  

Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením

  1. Ťoková, Kristina
    Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis] / Kristina Ťoková. -- 2014. -- 102 : tab. + bez příloh. -- Ved. práce Olga Krejčířová. -- Abstract: Diplomová práce je zaměřená na aktivizující činnosti estetických i mimoestetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením a jejich vliv na kvalitu života a současně jejich význam v inkluzi jedinců s mentálním postižením do společnosti.. -- Abstract: Dissertation is aimed at activities of aesthetic contens when working with individuals with intelectual development disability and its influence on life quality of individuals with intelectual development disability and parallelly its importance for inclussion of these individuals to the society.
    Krejčířová, Olga, 1949-. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky
    mentální postižení. estetická výchova. estetika. estetickovýchovná činnost. speciálněpedagogické terapie. arteterapie. integrace. inkluze. intelectual development disability. aesthetic education. aesthetic. aestheticeducational activity. specialpedagogical therapy. art therapy. integration. inclusion. diplomové práce
    (043)378.2