Number of the records: 1  

Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného

  1. Zelíková, Tereza
    Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného [rukopis] / Tereza Zelíková. -- 2014. -- 56 s. (119 946 znaků). -- Ved. práce Renáta Šínová. -- Oponent Ondřej Šmíd. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá aktuálními problémy rozhodčího řízení. V úvodní části je popsána rozhodčí smlouvu jako základ pro přenesení pravomoci rozhodnout spor na rozhodce. Zabývám se také platností rozhodčí smlouvy, a to jak z hlediska obsahu, tak i formy. Následně jsem se zaměřila na vztah hlavní a rozhodčí smlouvy. Samostatná kapitola je věnována ochraně spotřebitele a zhodnocení novely z. č. 19/2012 Sb. A na tomto místě je také rozebrán problém soukromých rozhodčích soudů. Na závěr zkoumám přezkoumávání rozhodčích nálezů a důvody pro zrušení rozhodčího nálezu soudem.. -- Abstract: This master's thesis deals with current issues of arbitration. In the introductory part, the arbitration agreement is described as a basis for delegating the power to decide a dispute to an arbitrator. I also deal with the validity of the arbitration agreement, both in terms of content and form. Then I have focused on the relationship between the main and the arbitration agreements. A separate chapter is devoted to the protection of consumer and to the evaluation of the amendment a. no. 19/2012 Coll. There is also analyzed the problem of private arbitration courts. In conclusion, I research the reviewing of the arbitration awards and the reasons for annulment of the arbitration award by the court.
    Šínová, Renáta, 1978-. Šmíd, Ondřej, 1984-. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva
    Rozhodčí řízení. Rozhodce. Problematické aspekty. Spotřebitelské spory. Rozhodčí smlouva. Arbitration. Arbitrator. Problematic aspects. Consumer disputes. Arbitration agreement. diplomové práce
    (043)378.2