Number of the records: 1  

Genderové aspekty asistované reprodukce

  1. Genderové aspekty asistované reprodukce [rukopis] / Karolína Davidová. -- 2014. -- 82 stran (186 711 znaků) + 1 CD s elektronickou verzí práce. -- Ved. práce Olga Pechová. -- Oponent Klára Machů. -- Abstract: Autor práce: Karolína Davidová Katedra: Katedra psychologie, Filozofická fakulta Název práce: Genderové aspekty asistované reprodukce Vedoucí práce: PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Počet stran a znaků: 98 stran, 213 279 znaků (s přílohami) Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: 111 Tato práce se v duchu komplexního přístupu snaží přispět k porozumění genderovým odlišnostem v prožívání neplodnosti, vyrovnávání se s ní a následném zvládání léčby pomocí asistované reprodukce. Výzkumný soubor se skládal z 10 heterosexuálních párů ve věku od 24 do 43 let, data byla získána prostřednictvím semistrukturovaných hloubkových rozhovorů a analyzována pomocí metody hledání trsů. Výsledky výzkumu dokládají, že nejen v prožívání neplodnosti, ale i v jejím kognitivním zpracovávání a následném zvládání léčby existují genderové rozdíly. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že reakce žen na infertilitu jsou výraznější, a že stres z ní pramenící vnímají intenzivněji než muži. Ústředním aspektem neplodnosti je pro ženy zpravidla touha po dítěti, zatímco pro muže spíše vnímaná povinnost naplnit mužskou roli ve smyslu pociťovaného sociálního tlaku.. -- Abstract: Author: Karolína Davidová Department: Department of Psychology, Philosophical Faculty Title: Gender aspects of assisted reproduction Supervisor: PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Number of pages and characters: 98 pages, 213 279 characters (incl. appendices) Number of appendices: 3 Number of references: 111 Using a comprehensive approach, this thesis seeks to contribute to the understanding of gender differences in experiencing infertility, in coping with it, and in dealing with the ART treatment. A studied sample consisted of 10 heterosexual couples in the age span of 24 to 43 years. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and analyzed by qualitative clustering. The research findings show that gender differences exist not only in experiencing infertility, but also in its cognitive processing, and in dealing with the ART treatment. The results clearly show that women's responses to stress caused by infertility are stronger and that this stress is perceived more intensively by women then by men. In women, the central aspect of infertility is a desire for a child; in the case of men, it is rather perceived as a socially imposed obligation to fulfill the male's role.
    Pechová, Olga,. Machů, Klára. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    prožívání neplodnosti. genderové rozdíly. asistovaná reprodukce. experiencing infertility. gender differences. assisted reproduction. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1