Number of the records: 1  

Intervenční program kondičního cvičení ve vodě

  1. Kratochvílová, Lucie
    Intervenční program kondičního cvičení ve vodě [rukopis] / Lucie Kratochvílová. -- 2012. -- 71 s. : il., grafy, tab. -- Ved. práce Liběna Kováčová. -- Abstract: Práce řeší 8 týdenní intervenční program cvičení ve vodě na posilovacích strojích waterleg, hodnotí vliv tohoto cvičení na vybrané somatometrické parametry a posuzuje oblast motivace, sebereflexe, osobní kondice a sociálního klimatu. Hlavním cílem bylo monitorovat aktuální tělesné složení a obvodové parametry respondentů a vyhodnotit jejich subjektivní pocity z této formy skupinového cvičení. Výzkum proběhl na podzim 2011 a zúčastnilo se jej 14 žen ve věku 45,43 ? 11,37 SD. Ke změření požadovaných hodnot jsme použili pásovou míru a přístroje Omron BF 306 a digitální váhu AEG PW 4913 FA. V oblasti subjektivního vnímání byl pro zjištění faktů využit list šetření. Z výsledků měření vyplývá, že skupinové cvičení ve vodě na strojích má pozitivní vliv na úbytek hmotnosti a snížení somatometrických parametrů a může být prostředkem pomáhajícím zlepšit duševní zdraví a adherenci k pohybové aktivitě jako základnímu předpokladu úspěšnosti intervenčního programu.. -- Abstract: The thesis deals with 8 week intervention program of water exercises on the fitness equipment ? waterleg, evaluates the effect of this exercise on chosen somatometric parameters and assesses the area of motivation, self-reflection, personal condition and social climate. The main objective was to monitor current body composition and circuit parameters of respondents and to evaluate subjective feeling of this kind of group exercises. The research took place in fall of the year 2011 and there were 14 women of average age 45,43 ? 11,37 SD participating in the research. We used circuit scale and equipments Omron BF 306 and digital scale AEG PW 4913FA for monitoring required values. The research list was used for getting needed information from the area of subjective perception. The measurements and evaluation results show that group exercises in water have positive effect on weight loss and somatometric parameters reduction and it can be the means of improving mental health and adherence to the physical activity as a basic assumption to the successful intervention program.
    Kováčová, Liběna. Univerzita Palackého. Katedra antropomotoriky a sportovního tréninku
    pohybová aktivita. volný čas. skupinová cvičení. aquafitness. waterleg. physical activity. leisure time. group exercises. aquafitness. waterleg. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1