Number of the records: 1  

Agresia ako odpoveď na sexuálnu žiarlivosť

  1. Bartková, Dominika
    Agresia ako odpoveď na sexuálnu žiarlivosť [rukopis] / Dominika Bartková. -- 2012. -- 68 : grafy, tab. + CD. -- Ved. práce Olga Pechová. -- Oponent Jitka Taušová. -- Abstract: Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá problematikou žiarlivosti, agresie a vzťahom medzi nimi. V empirickej časti diplomovej práce sú využité kvantitatívne metódy pre výskum vzťahu medzi žiarlivosťou a agresiou a pre zmapovanie rozdielov v pohľade na spúšťače žiarlivosti medzi mužmi a ženami. Skúmali sme predpokladanú reakciu mužov a žien na neveru partnera a predpokladanú reakciu u druhého jedinca.. -- Abstract: Theoretical part of the thesis deals with the issues of jealousy, agression and relations between them. In an emprirical part of the thesis we used quantitative research methods for relationship between jealousy and agression and to map the differences in looking at the triggers of jealousybetween men and women. We explored expected reaction of men and women to infidelity of the partner and expected reaction for the others.
    Pechová, Olga,. Taušová, Jitka. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    žiarlivosť. agresia. spúšťače. jealousy. aggression. triggers. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1