Number of the records: 1  

Analýza strategií zvládání zátěže u učitelů MŠ

 1. Title statementAnalýza strategií zvládání zátěže u učitelů MŠ [rukopis] / Petra Navrátilová
  Additional Variant TitlesAnalýza strategií zvládání zátěže u učitelů MŠ
  Personal name Navrátilová, Petra (dissertant)
  Translated titleAnalyzing stress management strategies of pre-school teachers
  Issue data2016
  Phys.des.97 s. (183 964 znaků) : tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Lucie Křeménková
  Another responsib. Křeménková, Lucie (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords učitel MŠ * profese učitele * stres * stresory * zvládání stresu * strategie zvládání stresu * adaptace * zátěž * SVF 78 * coping * kindergarten school teacher * teaching profession * stress * stressors * stress management strategy * adaptation * demand * SVF 78 * coping
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00188828-757956059.pdf101.9 MB19.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00188828-ved-998818906.docPosudek vedoucího
  00188828-opon-628693603.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00188828-prubeh-585547923.pdf21.01.201419.04.201617.05.20161Hodnocení známkou

  Téma diplomové práce je Analýza strategií zvládání zátěže u učitelů MŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část je dále členěna do třech kapitol. První kapitola je věnována problematice učitele MŠ v souvislosti se zvyšující se náročností dané profese. Druhá kapitola rozpracovává téma stresu s bližším zaměřením na stres učitelů v MŠ. Třetí kapitola se primárně zabývá zvládáním zátěže prostřednictvím copingových strategií a obranných mechanismů. Dále jsou zde objasněny související pojmy adaptace a homeostáza. V praktické části byla pozornost věnována způsobům zvládání v souvislosti s povoláním učitele MŠ. Pro sběr dat byl použit dotazník SVF 78 autorů W. Jankeho a G. Erdmannové (2003), primárně zaměřený na strategie zvládání zátěže, přičemž z výsledků výzkumného šetření lze konstatovat, že mezi učiteli MŠ a kontrolní skupinou není signifikantní rozdíl ve volbě strategií zvládání zátěže.The topic of this diploma work is analyzing stress management in kindergarten school teachers. The work is divided into a theoretical and practical. The theoretical part is further divided into three chapters. The first chapter is devoted to the issue of kindergarten school teachers in relation to the increasing demands of the profession itself. The second chapter breakdown the topic of stress with a closer focus on stress in kindergarten school teachers. The third chapter is primarily devoted to stress management by means of coping strategies and defense mechanisms. Furthermore, the related concepts of adaptation and homeostasis are clarified here. In the practical part, attention was given to the method of management in relation to the kindergarten school teacher profession. The SVF questionnaire by W. Janke and G. Erdmann (2003), primarily focused on strategies of stress management, was used for data collection. From the results of the research, it can be claimed that there is no significant difference in the selection of stress management strategies between kindergarten school teachers and the control group.

Number of the records: 1