Number of the records: 1  

Analýza přírodních a socioekonomických podkladů, jež by měla předcházet vyhlášení Národního parku Jeseníky

 1. Title statementAnalýza přírodních a socioekonomických podkladů, jež by měla předcházet vyhlášení Národního parku Jeseníky [rukopis] / Petra Bečvářová
  Additional Variant TitlesAnalýza přírodních a socioekonomických podkladů, jež by měla předcházet vyhlášení Národního parku Jeseníky
  Personal name Bečvářová, Petra (dissertant)
  Translated titleAnalysis of natural and socioeconomic preconditions, which should precede declaration of the Jeseníky National Park
  Issue data2013
  Phys.des.243 s. Přílohy 46 s. : mapy, grafy, tab. + CD-ROM
  NoteVed. práce Bořivoj Šarapatka. Oponent Marián Horváth
  Another responsib. Šarapatka, Bořivoj, 1959- (thesis advisor)
  Horváth, Marián (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords Klíčová slova: analýza * diskuze * Národní park Jeseníky (NPJ) * návrh * úskalí * Key words: analysis * discussion * Jeseníky National Park (NPJ) * proposal * pitfalls
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba krajiny
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176842-811138097.pdf3017.6 MB02.05.2013
  PosudekTyp posudku
  00176842-ved-726346259.docPosudek vedoucího
  00176842-opon-118327543.docxPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-EKO/435 (PřF-KBO)3134515955PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Diplomová práce staví na literární rešerši, jejíž součástí je rozbor získaných dat z oboru lesnictví a vyhodnocení dotazníkového šetření. Práce je rovněž věnována analýze přírodních a socioekonomických podkladů, která by měla předcházet každé snaze vyhlásit chráněné území, v tomto případě Národní park Jeseníky (NPJ). Kromě analýzy je pozornost zaměřená na potenciální úskalí, na které je často upozorňováno při diskuzích v kontextu navrhovaného NPJ. Těchto úskalí existuje celá řada, v práci jsou zmíněny a rozebrány jen ty nejdiskutovanější a nejobávanější. Na všechna je pohlíženo z různých stran pohledu a jejich vyhodnocení se snaží být co nejvíce objektivní. Několik z obávaných problémů bylo potvrzeno, některé byly vyvráceny. Myšlence vyhlásit Národní park Jeseníky je proto třeba i nadále věnovat pozornost. Přestože má zájmové území velký potenciál, myšlenka národního parku je doprovázena řadou problémových témat, kterým je třeba se na odborné či vědecké úrovni podrobněji věnovat. Stávající návrh vyhlásit Národní park Jeseníky je třeba doplnit o řadu chybějících a potřebných výzkumů, na jejichž základě je možné posunout se z úrovně diskuzí na úroveň zvažování uskutečnění záměru.This thesis is based on a literature review, which includes analysis of data obtained from the field of forestry and an evaluation survey. The work is also dedicated to the analysis of natural and socio-economic preconditions, which should precede any attempt to declare a protected area, in this case the Jeseníky National Park (NPJ in Czech). In addition to the analysis, attention is focused on the potential pitfalls, which are often mentioned in discussions in the context of the proposed NPJ. Of these many pitfalls, only the most commonly discussed and feared are mentioned and analyzed in this work. Each one is seen from the perspective of different parties and their evaluation will try to be as objective as possible. Several of the feared problems were confirmed, some have been disproved. The idea of declaring Jeseníky National Park should therefore be given further attention. Although the area of interest has great potential, the idea of the national park is accompanied by a number of critical issues that need to be addressed in more detail at a professional or scientific level. The existing proposal to declare the Jeseníky National Park wil have to be amended wiht the inclusion of a range of important research which is as yet lacking. On the basic of this it will be possible to progress from the level of considering implementation of the NPJ proposals.

Number of the records: 1