Number of the records: 1  

Dynamika variability srdeční frekvence a subjektivních metrik během tréninkové periodizace u elitního sportovce

 1. Title statementDynamika variability srdeční frekvence a subjektivních metrik během tréninkové periodizace u elitního sportovce [rukopis] / Petra Vašinová
  Additional Variant TitlesDynamika variability srdeční frekvence a subjektivních metrik během tréninkové periodizace u elitního sportovce
  Personal name Vašinová, Petra (dissertant)
  Issue data2017
  Phys.des.92 : il., grafy, tab.
  NoteOponent Filip Neuls
  Ved. práce Michal Botek
  Another responsib. Neuls, Filip, 1976- (opponent)
  Botek, Michal, 1979- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (degree grantor)
  Keywords parasympatikus * sympatikus * autonomní nervový systém * anémie * detrénink * hypoxie * únava * parasympathicus * sympathicus * autonomic nervous system * anemia * detraining * hypoxia * fatigue
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplinetělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00207859-275782896.pdf51856.8 KB24.11.2017
  PosudekTyp posudku
  00207859-ved-235137778.docPosudek vedoucího
  00207859-opon-407659378.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00207859-prubeh-219502572.pdf29.04.201524.11.201724.01.20181Hodnocení známkou

  Cílem práce je posouzení dynamiky variability srdeční frekvence (VSF) v poloze lehu pomocí metody spektrální analýzy, SF v lehu, TRIMP a subjektivních metrik (subjektivní hodnocení tréninkové jednotky pomocí Borgovy škály, subjektivní hodnocení ranní únavy a VO2max) ve vybraných částech tréninkové přípravy během dvou makrocyklů. VSF byla sledována u sportovkyně, která se 18 let závodně věnuje středním a vytrvalostním tratím. Ze dvou ročních makrocyklů bylo vybráno pět období. Výsledky práce ukázaly, že v detréninku došlo k signifikantnímu poklesu hodnoty Ln LF v lehu a hodnoty Ln RMSSD v lehu. Také hodnota Ln HF signifikantně poklesla o 4,7 % ve srovnání s obdobím zaléčené anémie. Ve studii se nám do výsledku pravděpodobně promítl saturační jev. Jako zřetelný projev adaptace organismu u vytrvalostního zatížení se u atletky ukázala SFklid (40,2 tepů/min). V závodním období došlo k rapidnímu snížení tréninkového impulzu (TRIMP) o 30,2 % ve srovnání s obdobím latentní anémie, ale naopak došlo ke zvýšení tempa o 15,7 %. V závodním období také signifikantně kleslo subjektivní hodnocení tréninkové jednotky o 19,8 % ve srovnání s obdobím zaléčené anémie, naopak subjektivní hodnocení ranní únavy výrazně vzrostlo v závodním období oproti období zaléčené anémie a to o 44,2 %. Po zaléčení anémie u atletky vzrostla hodnota VO2max o 48,3 % ze 45,1 ml/kg.min na 66,9 ml/kg.min.The aim of the work is to evaluate the dynamics of heart rate variability (HRV) in the lie position by means of spectral analysis, HR in lie, TRIMP and subjective metrics (subjective evaluation of the training unit using Borg scale, subjective evaluation of morning fatigue and VO2max) in selected parts of training during two macrocycles. HRV was monitored by a sportswoman who, for 18 years, raced to medium and endurance tracks. Of the two annual macrocycles, five periods were selected. The results of the work showed that there was a significant decrease in the Ln LF value in the lie and the Ln RMSSD in the lie. Also, the Ln HF significantly decreased by 4.7 % compared to the period of cured anemia. In the study, the saturation phenomenon was probably reflected in the result. As a clear indication of adaptation of the body at endurance load, the athletes showed SFrest (40.2 rpm). During the race period, the TRIMP was down 30.2 % compared to the latency anemia, but the rate increased by 15.7 %. During the race period, the subjective rating of the training unit also dropped by 19.8 % compared to the period of cured anemia, while the subjective assessment of the morning fatigue significantly increased during the race period compared to the period of cured anemia by 44.2 %. After treatment of anemia in the athlete, the VO2max increased the VO2max increased by 48.3 % from 45.1 ml/kg.min to 66.9 ml/kg.min.

Number of the records: 1