Number of the records: 1  

Teorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí

 1. Title statementTeorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí [rukopis] / Lucie Šimková
  Additional Variant TitlesTeorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí
  Personal name Šimková, Lucie (dissertant)
  Translated titleThe theory of Attachment in relation to emotional empathy and atmosphere in working groups within manufacturing environment
  Issue data2015
  Phys.des.67 s. (110 550) : tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Martin Seitl
  Oponent Lucie Vavrysová
  Another responsib. Seitl, Martin, 1981- (thesis advisor)
  Vavrysová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords teorie vztahové vazby * ECR * emoční empatie * pracovní skupina * atmosféra ve skupině * Attachment theory * ECR * emotional empathy * working groups * atmosphere in group
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190052-697651640.pdf561.6 MB30.11.2015
  PosudekTyp posudku
  00190052-ved-718507981.pdfPosudek vedoucího
  00190052-opon-720942609.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190052-prubeh-884429268.pdf20.10.201530.11.201511.01.20162Hodnocení známkou

  Tato práce se věnuje vztahu emoční empatie, vztahové vazby a atmosféry v pracovních skupinách v pracovním prostředí. Jedná se o případovou studii v rámci konkrétní výrobní organizace v Olomouckém kraji. Osloveno zde bylo 64 zaměstnanců na technicko-hospodářských pozicích, z nichž se 62 výzkumu zúčastnilo (39 mužů a 23 žen, rozdělených do 12 pracovních skupin). Těmto zaměstnancům byl předložen dotazník, který se skládal z demografických údajů a ze sebeposuzovacích škál: Škála vztahové vazby - ECR, Multi-dimenzionální škála emoční empatie - EES a Škála skupinovej atmosféry - SA, kterou jsme přeložili do češtiny. Celkem v tištěné verzi vyplnilo údaje o sobě a škálu ECR 62 respondentů, 61 respondentů vyplnilo škálu SA a 41 respondentů vyplnilo škálu EES v online verzi. Analýza dat proběhla za pomocí deskriptivní a inferenční statistiky. Vedle popisu jednotlivých pracovních skupin byla zjištěna statisticky významná slabá negativní souvislost mezi vztahovou vyhýbavostí a vnímáním atmosféry ve skupině. Nalezená slabá negativní souvislost mezi vztahovou vyhýbavostí a mírou emoční empatie nedosahovala statistické významnosti, stejně jako nebyly zjištěny další statisticky významné souvislosti mezi proměnnými. Jako nejsilnější prediktor vnímání atmosféry ve skupině se ukázal být T-skór vztahové vyhýbavosti. Za zásadní zjištění také pokládáme, že skupina s bezpečným stylem vazby dosahuje průměrně vyšší míry emoční empatie a průměrně vyššího skóru při vnímání skupinové atmosféry než skupina s nejistými styly vazby, tento rozdíl však není statisticky významný. Hlavní přínos této diplomové práce shledáváme v tom, že svými výsledky může přispět k rozšíření poznání na poli výzkumu aplikace teorie vztahové vazby v pracovním prostředí v českých podmínkách.This thesis deals with the relationship of emotional empathy, attachment and atmosphere in working groups within the work environment. It is a case study of a specific manufacturing organization in Olomouc region. In here, 64 employees at technical-economical positions were asked to participate, 62 of which did (39 males and 23 females, divided into 12 working groups). These employees filled a demographic questionnaire, the Experience in close relationship scale (ECR), Emotional empathy scale (EES) and the Group atmosphere scale (SA). A total of 62 respondents filled the ECR, 61 filled the SA and 41 filled the online version of EES. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Aside from the description of each working groups, a statistically significant weak negative correlation was found between avoidance and the evaluation of group atmosphere. The weak negative correlation between avoidance and emotional empathy was not statistically significant and neither were any other correlations between the variables. The strongest predictor of group atmosphere perception was the T-score of avoidance. Another finding is that the group with a safe attachment style shows higher scores of emotional empathy and atmosphere evaluation than the group with unsafe attachment style, but these differences are not statistically significant. The main contribution of this work is the extension of knowledge in the field of attachment theory application in the work environment in the Czech Republic.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.