Number of the records: 1  

Ekologický význam obnovených krajinných prvků v okolí Břidličné - posouzení na základě vybraných ukazatelů

 1. Title statementEkologický význam obnovených krajinných prvků v okolí Břidličné - posouzení na základě vybraných ukazatelů [rukopis] / Petra Veličková
  Additional Variant TitlesEkologický význam obnovených krajinných prvků v okolí Břidličné - posouzení na základě vybraných ukazatelů
  Personal name Veličková, Petra (dissertant)
  Translated titleEcological signification of restored landscape structure units in the Břidličná settlement surrounding - the assessment on the basis of chosen indicators
  Issue data2011
  Phys.des.77 s. : mapy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Jarmila Měkotová
  Another responsib. Měkotová, Jarmila, 1959- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords botanický průzkum * fyzikálně-chemické vlastnosti vody * historie území * hydrobiologický průzkum * koeficient ekologické stability * výpočet kubatury tůní * botanical survey * computing of pool?s capacity * ecological stability coefficient * history of area * hydrobiological analysis * physical and chemical properties of water
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00138465-567297974.pdf1214.8 MB06.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00138465-ved-332236559.docPosudek vedoucího
  00138465-opon-954177804.pdfPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/387 (PřF-KBO)3134509553PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Neoddiskutovatelným faktem je, že v české kulturní krajině před kolektivizací zemědělství existovalo mnohem více liniových a plošných krajinných prvků, mokřadů a vodních ploch, než je tomu v současnosti. Operační program životní prostředí se svou Prioritní osou 6 přináší finance z Evropské unie k nápravě lidskou činností negativně ovlivněné krajiny. Vedle jiných využilo tuto možnost i Občanské sdružení Potůček k obnově krajinných struktur v okolí Břidličné na Bruntálsku. Předkládaná práce je zaměřena na revitalizaci potoka Bazalverk, kterou provádí právě Občanské sdružení Potůček. Práce se zabývá nejen přírodními poměry panujícími v okolí tohoto městečka v podhůří Jeseníků, ale také jeho historií, zvláště pak od roku 1945 do současnosti v souvislosti se zemědělstvím. Toto městečko, v minulosti spojené s těžbou a zpracováním rud, prošlo do dnešních dob velkými změnami spojenými s přítomností člověka. V návaznosti na revitalizaci, uskutečňovanou na území od roku 2007, byl proveden kvalitativní hydrobiologický rozbor vyhloubených tůní, byly sledovány fyzikálně-chemické vlastnosti vody v tůních (teplota, koncentrace kyslíku, pH a vodivost) a vypočten jejich objem na základě sledování rozměrů tůní. Kvalitativní botanický průzkum některých krajinných prvků je v této práci rovněž zahrnut. Nakonec byl posouzen ekologický stav území na základě výpočtu koeficientu ekologické stability. Po zhodnocení výsledků hydrobiologického a botanického průzkumu byly porovnány jednotlivé biotopy z hlediska podobnosti. V závěru práce je zařazen soupis poznatků shromážděných při provádění revitalizace.It is an undisputable fact that there were many more of linear and flat landscape structure units, wetlands, and water bodies in Czech cultural landscape before agricultural collectivization, than there are now. The Operational Programme Environment is in Priority Axe 6 bringing funds from the European Union for purpose of landscape, which was negatively influenced by human activity, reparation. Among others this opportunity was taken by Civic Society Potůček for restoration of landscape structure in the Břidličná settlement surrounding in Bruntál region. Submitted work is focused on Bazalverk stream revitalization managed by Civic Society Potůček. This work is concerned not only with natural circumstances around this settlement in Jeseník foothills but as well with its history, particularly from 1945 to present day in connection with agriculture. Břidličná, in past connected to mining and ore processing, went through major changes linked to human presence. In consequence to the revitalisation, realized in the area since 2007, was performed hydrobiological analysis of dug pools, observation of physical and chemical properties of water in pools (temperature, concentration of oxygen, pH, and conductibility) and computed their capacity on the basis of pools size. The qualitative botanic survey of some landscape components is also included in this work. Eventually, the ecological state of area was evaluated by computing of the ecological stability coefficient. After assessment of the hydrobiological and botanical surveys, the individual biotopes were compared in light of theirs similarity. The list of findings collected in the process of revitalisaton is included at the end of the work.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.