Number of the records: 1  

Analýza erozních procesů v zemědělské krajině

 1. Title statementAnalýza erozních procesů v zemědělské krajině [rukopis] / Jiří Baran
  Additional Variant TitlesAnalýza erozních procesů v zemědělské krajině
  Personal name Baran, Jiří (dissertant)
  Translated titleSoil erosion analysis in agricultural landscape
  Issue data2011
  Phys.des.35 : mapy, grafy
  NoteVed. práce Bořivoj Šarapatka. Oponent Marek Bednář
  Another responsib. Šarapatka, Bořivoj, 1959- (thesis advisor)
  Bednář, Marek, 1972- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords GAEC * land-use * protierozní ochrana * vodní eroze * GAEC * land use * erosion control * water erosion
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00136885-704507516.pdf124.7 MB06.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00136885-ved-833852860.docPosudek vedoucího
  00136885-opon-859581144.docxPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/377 (PřF-KBO)3134509543PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Eroze půdy agroekosystémů je nezanedbatelným celosvětovým problémem. V České republiky je zemědělská půda nejvíce ohrožená vodní erozí. To s sebou přináší rizika škod dotýkajících se různých oblastí. Hospodárné využití zemědělských půd přispívá k předcházení těchto škodlivých vlivů. Analýza erozních procesů se zaměřila na území zemědělské půdy jižní Moravy (Archlebov, Velké Hostěrádky) a ve vyšších nadmořských výškách (Sasov, Rychtářov). Práce zhodnocovala zákonná opatření Standardů dobrého zemědělského a enviromentálního stavu (GAEC) a návrh protierozních opatření (PEO). Zde se vyhodnocoval vliv využití území na ohrožení půdy vodní erozí. Práce vychází z výsledků projektu zpracovaného jako dílčí zpráva výzkumného úkolu NPV II (Šarapatka a kol. 2010). V rámci využití území byly určeny čtyři kategorie: orná půda bez ochranných opatření, orná půda s ochrannými opatřeními, trvalé travní porosty, liniová opatření. Z výsledků je patrná nedostačující ochrana půdy v rámci managementu GAEC, kdy se účinnost pohybuje mezi 13,6 % až 42,9 %. Oproti tomu účinnost management PEO je 40,9 % až 73,4 %. PEO začleňuje ve své koncepci na rozdíl od GAEC liniová opatření a více využívá trvalých travních porostů. Tímto racionálním přístupem k možnostem protierozní ochrany navrhuje způsob udržitelného hospodaření v zemědělské krajině.Erosion of soil agro-ecosystems is a significant global problem. Farmland of The Czech Republic is f the most threatened by water erosion. This entails the risk of damage on different spheres. Rational use of agricultural land contributes to the prevention of demaging effects. Analysis of erosion processes focused on the agricultural land in southern Moravia (Archlebov, Velké Hostěrádky) and at higher altitudes (Sasov, Rychtářov). The study evaluated legislative provisions Standards of Good Agricultural and Environmental Condition (GAEC) and the concet of erosion control measures (PEO). Here we evaluated the impact of land use on risk of soil water erosion. The work is based on the results of the project developed as a partial release of a research project NPV II (Šarapatka et al. 2010). The land use of study areas was segmented into four categories: arable land without protective measures, arable land with protective measures, permanent grassland, linear measure. The results show the inadequate protection of management GAEC. The eficiency of this management is between 13.6 % to 42.9 %. In contrast, the effectiveness of management PEO is 40.9 % to 73.4 %. In the difference of GAEC, management PEO incorporates linear measures and more use of permanent grassland. This rational approach to the possibilities of erosion control method provide way of sustainable management on agricultural land.