Number of the records: 1  

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace

 1. Title statementBiologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace [rukopis] / Monika Grebeňová
  Additional Variant TitlesBiologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace
  Personal name Grebeňová, Monika (dissertant)
  Translated titleBiologically Decomposable Communal Waste - the present situation in Uherske Hradiste and a suggestion for optimization
  Issue data2011
  Phys.des.122 : mapy, grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Bořivoj Šarapatka. Oponent Vlastimil Kostkan
  Another responsib. Šarapatka, Bořivoj, 1959- (thesis advisor)
  Kostkan, Vlastimil, 1962- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords biologicky rozložitelný odpad * systém nakládání * donášková vzdálenost * SWOT analýza * dotazníkové šetření * optimalizace * biologically decomposable waste * system of treatment * delivery distance * SWOT analysis * questionnaire method * optimization
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba krajiny
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00123465-525428510.pdf124.3 MB05.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00123465-ved-816467993.docPosudek vedoucího
  00123465-opon-773042123.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-EKO/376 (PřF-KBO)3134509526PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Každý rok je na skládky ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady. Tyto bioodpady mohou být vytříděny a dále využity pro výrobu bioplynu a kompostu. Tato diplomová práce se zaměřuje na biologicky rozložitelný komunální odpad, který vzniká na území Uherského Hradiště. Během výzkumu bylo zjištěno, že množství tohoto druhu odpadu má rostoucí tendenci a je třeba na tento stav vhodně reagovat. Bylo zmapováno několik stěžejních oblastí, kde byl zjištěn počet sběrných míst a nádob, jejich aktuální stav a kvalita. Sledován byl také systém svozu a proces dalšího nakládání. V této souvislosti byla také vypočtena donášková vzdálenost ke sběrným nádobám na bioodpad a byla navržena optimalizace v podobě nových nádob a kompostérů (celkem 27 kompostérů a 11 bionádob na sídlišti Východ, 3 bionádoby v oblasti Hliník a 7 bionádob na sídlišti Mojmír). Provedena byla také SWOT analýza v oblasti dané problematiky. Samostatná kapitola byla věnována informovanosti obyvatel ve vybraných oblastech, kde pro tento účel proběhlo dotazníkové šetření. Toho se zúčastnilo 82 respondentů různých věkových skupin. Bylo zjištěno, že bioodpad třídí necelá polovina (48 %) dotazovaných respondentů. Zbytek tento druh odpadů odkládá do nádoby na směsný komunální odpad. Zároveň 28 % respondentů nevědělo, kde se nádoba na bioodpad nachází a 37 % respondentů označilo, že neví, jak se s tímto odpadem dále nakládá. Celkové výsledky naznačily spíše pozitivní přístup občanů k třídění, zároveň ale také jejich nespokojenost se systémem svozu a sběru, který je v zájmové oblasti nastaven. Ukázala se ale také neznalost občanů v dané problematice. Je proto žádoucí, aby výzkum v problematice BRKO v zájmovém území dále probíhal. Je třeba posílit komunikaci s občany, zajistit vyšší míru osvěty a motivace obyvatel. Dotazník v tomto směru naznačil, že téměř 80 % obyvatel by bylo ochotno podílet se na různých způsobech kompostování.Every year more than 3 million tons of mixed communal waste is being put in dumping grounds, out of which approximately 40 % consists of biologically decomposable communal waste. This biowaste can be sorted out and further used for production of biogas and compost. This thesis focuses on biologically decomposable waste produced in the city of Uherske Hradiste. During the research, it has been discovered that the amount of the waste has an increasing tendency and appropriate measures need to be taken to reflect this situation. Several crucial districts have been mapped with their respective collecting places and bins; its numbers, up-to-date state and quality. The system of waste transportation and further treatment has also been kept track of. Based on this, the delivery distance has been calculated and an optimization in terms of new biowaste bins and compost bins has been proposed (in total: 27 composters, 11 bins for Vychod; 3 bins for Hlinik; 7 bins for Mojmir). The SWOT analysis of the issue has also been made. A separated chapter deals with the level of information among the inhabitants of the respected districts. For this purpose, the questionnaire-based data have been collected from 82 respondents from various strata of society. It has been found out that almost 48 % of them sort biowaste. The rest puts this waste into bins for mixed communal waste. In addition to this, 28 % of respondents did not know where this biowaste bin is located and 37 % of them wrote that they did not know how this waste is further processed. The overall results have revealed rather positive attitude towards sorting waste on the side of citizens, however, also citizens' dissatisfaction with the system of collection and transportation in the districts. Moreover, there has been noted certain unfamiliarity with the issue on the side of citizens. Therefore, it is crucial for the research to continue also in the future. Communication with the citizens, enlightenment and motivation need to be emphasized. The questionnaire has indicated that nearly 80 % of inhabitants are willing to take part in various ways of composting waste.