Number of the records: 1  

Analýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje

 1. Title statementAnalýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje [rukopis] / Lucie Marková
  Additional Variant TitlesAnalýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje
  Personal name Marková, Lucie (dissertant)
  Translated titleAnalysis and development of microregion in Olomouc region
  Issue data2010
  Phys.des.80 s. (106 248) : il., mapy, grafy, tab.
  NoteVed. práce Vít Pachta
  Another responsib. Pachta, Vít (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords mikroregion * mikroregion Království * obce * obyvatelstvo * infrastruktura * doprava * zemědělství * SWOT * dotace * fondy * Evropská unie * rozvoj * projekty * microregion * microregion Kingdom * communities * infrustructure * transportation * agriculture * SWOT * dotation * funds * European union * development * plans
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  127705-239549734.pdf301.6 MB25.06.2010
  PosudekTyp posudku
  127705-ved-213899605.docPosudek vedoucího
  127705-opon-806551356.docPosudek oponenta

  Diplomová práce analyzuje mikroregion Království, a to v jeho současné i budoucí podobě. Po vymezení pojmu ?mikroregion? se zabývá současnou analýzou mikroregionu, která zahrnuje jeho založení, strukturu, skladbu obyvatel, infrastrukturu, hospodářskou situaci, občanskou vybavenost, cestovní ruch a rozvojové záměry obcí. Důraz je však kladen zejména na jednotlivé články, kterými jsou jednotlivé obce. SWOT analýza se zabývá silnými a slabými stránkami, příhodnostmi a hrozbami v oblasti dopravy a infrastruktuty, cestovního ruchu, životního prostředí, lidskými zdroji a trhem práce, občanskou vybaveností a managementem mikroregionu. Závěrečná část textu se věnuje programem strategického rozvoje mikroregionu.Graduation work analyses microregion Kingdom in its present and future form. After the determinativ of the term ?microregion? it deals with present analysis of microregion which involves its establishment, the population structure, infrustructure, economics situation, civic amenities, tourism and regional development plan of communities. Emphasis is Bering placed on the individual parts which are the individual communities. SWOT analysis deals with strong nad week points, conveniences and threats in the sphere of transportation and infrastructure, tourism, living enviroment, human resourses and labour market, civic amenities of the microregion.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.