Number of the records: 1  

Spiritualita manželského slibu. Význam manželství v dnešní době

 1. Title statementSpiritualita manželského slibu. Význam manželství v dnešní době [rukopis] : Význam manželství v dnešní době / Jana Skaličková
  Additional Variant TitlesSpiritualita manželského slibu. Význam manželství v dnešní době
  Personal name Skaličková, Jana (dissertant)
  Translated titleThe Spirituality of Marriage Promise. The Significance of Matrimony Today
  Issue data2011
  Phys.des.79 s. (115 654 znaků) : schémata + 1. Manželství v Islámu. 2. Manželství v rodových a kmenových společnostech 3. Manželství v starověkém Řecku
  NoteVed. práce Michal Umlauf
  Another responsib. Umlauf, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pastorální a spirituální teologie (degree grantor)
  Keywords spiritualita * spititualita manželského slibu * manželství ve Starém a Novém zákoně a prvotní církvi * křesťanská láska * Boží obraz * podmínky přijetí manželství * manželství v církevních dokumentech * příprava na manželství * udělování svátosti manželství * manželský slib podle Františka Saleského * vztahy mezi manželi * sexualita cesta z egoismu * svátost manželství a hřích * rodina v minulosti a současnosti * druhy života bez oddacího listu * emancipace žen * význam manželství v dnešní době * spirituality * spirituality marriage vow * marriage in the Old and New Testament and early church * Christian love * God´s image * Admission marriage * marriage in church documents * preparation for marriage
  preparation for marriage * the sacrament of marriage * marriage vows according to Franc Sales * relations between spouses * sexuality path of selfishness * sin and the sacrament of marriage * family past and present species of life without a marriage certificate * the emancipation of women * the importance of marriage today
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKřesťanská výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  126985-969584899.pdf56750.1 KB12.04.2011
  PosudekTyp posudku
  126985-ved-509943202.docPosudek vedoucího
  126985-opon-835504852.docPosudek oponenta

  Tato práce sleduje manželský slib z pohledu Bible a církevního magisteria. Zabývá se rozvojem spirituality v manželství. Sleduje podmínky a způsob vzniku manželství a přípravu na ně. Všímá si otázek nesezdaného soužití a promýšlí význam manželství v dnešní době.This work follows a marriage contract from the perspective of the Bible and the church´s magisterium. It deals with the development of spirituality in marriage. It monitoris the conditions and manner of marriage and preparedness. This deals with issues of cohabitation and think about the importance of marriage today.

Number of the records: 1