Number of the records: 1  

Duchovní město Václava Porcia Vodňanského a obraz raně novověkého města

 1. Title statementDuchovní město Václava Porcia Vodňanského a obraz raně novověkého města [rukopis] / Radim Červenka
  Additional Variant TitlesDuchovní město Václava Porcia Vodňanského a obraz raně novověkého města
  Personal name Červenka, Radim (dissertant)
  Translated titleThe Spiritual Town by Václav Porcius Vodňanský and an image of early modern town
  Issue data2011
  Phys.des.94506
  NoteVed. práce Jaroslav Miller
  Another responsib. Miller, Jaroslav, 1971- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra historie (degree grantor)
  Keywords raný novověk * 17. století * předbělohorské období * narativní prameny * rukopisy * Duchovní město * Václav Porcius Vodňanský * Jan Ámos Komenský * dějiny každodenosti * dějiny mentalit * urbání dějiny * město * město a literatura * obraz města * early modern period * 17th century * before Bíla hora battle period * narrative sources * manuscripts * the Spiritual Town * Václav Porcius Vodňanský * Jan Ámos Komenský * history of everyday life * history of thinking * urban history * a city * a city and a literature * an image of city
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineSpolečenské vědy se zaměřením na vzdělávání a historie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  123965-995239656.pdf166.3 MB08.04.2011
  PosudekTyp posudku
  123965-ved-955992592.docPosudek vedoucího
  123965-opon-223799507.docPosudek oponenta

  Téma bakalářské diplomové práce Duchovní město Václava Porcia Vodňanského a obraz raně novověkého města se zabývá rozsáhlým rukopisem kališnického kněze z roku 1610. Snaží se tento pramen využít a zhodnotit z pohledu urbáních dějin, dějin každodennosti a dějin myšlení. Je tak historickou sondou do výše uvedených disciplín a doplňuje další střípek do jejich spletité mozaiky. V prvé řadě se práce snaží odpovědět na otázky: Jak mohlo být vnímáno a jak mohlo být hodnoceno město v raném novověku? Obraz jaký nám prameny, zejména ty narativní povahy, o tomto problému poskytují může být totiž značně pestrý a nemusí se opírat vždy o konkrétní historickou realitu, jak dokládá tato práce a zejména rukopis v popředí zájmu tj. Duchovní město. Na jedné straně zde vyvstává město jako předobraz pro uspořádáni rukopisu, na druhé straně je rukopis doplněn o střípky informací, které se staví povětšinou kriticky ke každodennímu životu měšťana a dohromady dává vzniknout poměrně originálnímu konceptu pohledu na realitu člověka v raném novověku.The theme of the Bachelor thesis The Spiritual Town by Václav Porcius Vodňanský and an Image of Early Modern Town?deals with an extensive manuscript of the calixtinus priest from 1610. It tries to take an advantage of this source and evaluate it from the point of view of urban history, history of everyday life and history of thinking. It is a historical exploration of the disciplines mentioned above and it makes the intriguing mosaic complete. Firstly, the thesis tries to find the answer on this question: In what way was the town perceived and evaluated in the early modern period? The conception of this problem that we obtain from the sources, especially the narrative ones, can be very varied and not based on the concrete historical reality, as evidenced by this thesis and especially by the most important manuscript which is The Spiritual Town. On the one hand, the town as a prototype for an arrangement of the manuscript arises there and on the other hand the manuscript is completed by bits of information that are critical of the everyday life of citizens and it makes an original view of the reality of humans in the early modern period.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.