Number of the records: 1  

České rodinné právo z pohledu štrasburské judikatury

 1. Title statementČeské rodinné právo z pohledu štrasburské judikatury [rukopis] / Jana Brožová
  Additional Variant TitlesČeské rodinné právo z pohledu štrasburské judikatury
  Personal name Brožová, Jana (dissertant)
  Translated titleCzech family law in Strasburg jurisprudens
  Issue data2011
  NoteVed. práce Lenka Westphalová
  Another responsib. Šínová, Renáta, 1978- (opponent)
  Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Evropský soud pro lidská práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod * štrasburská judikatura * právo na ochranu rodinného a soukromého života * závaznost rozsudků * harmonizace a unifikace rodinného práva * zákon o rodině * Listina základních práv a svobod * Komise pro evropské rodinné právo * právo rodiče na kontakt s dítětem * nepřiměřená délka řízení * určení otcovství * osvojení * umístění dítěte do ústavní péče * ústavní soud * rekodifikace soukromého práva * European Court of Human Rights * The European Convention on Human Rights * Strasbourg jurisprudence * Right to respect for private and family life * effectuality of judgements * harmonization and unification of family law * Family Act
  Family Act * Fundamentals Rights and Freedoms Act * Commission on European Family Law * the right of parents to contact with the child * excessive length of the proceedings * paternity * adoption * to place the child in the institutional care * The Constitutional Court * recodification of private law
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  121445-833282464.pdf21741.2 KB17.02.2011
  PosudekTyp posudku
  121445-ved-247081879.pdfPosudek vedoucího
  121445-opon-832403010.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 1946 (PF)3130018559PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Diplomová práce se zabývá tématem štrasburské judikatury ve vztahu k právní úpravě českého rodinného práva. Jedná se o velmi aktuální téma, zejména s ohledem na probíhající práce na novém kodexu soukromého práva. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva významně ovlivňují i přístup Ústavního soudu k lidským právům a základním svobodám. V České republice rok od roku roste počet stížností směřovaných k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku, a to i pro porušení práva na respektování soukromého a rodinného života. Cílem práce bylo zhodnotit stav současné úpravy institutů rodinného práva z pohledu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Byla rozebrána zásadní rozhodnutí nejen v přímém vztahu k České republice, ale také rozhodnutí pro náš právní řád nezávazná, jež slouží pouze jako inspirace pro budoucí právní úpravu. V textu bylo též upozorněno na další instrumenty mezinárodního práva, které mají nemalý vliv na současný vývoj české právní úpravy rodinného práva. Výsledkem této práce je snaha upozornit na důležitost rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, jež vedou ke zdokonalení ochrany lidských práv v Evropě.This thesis deals with the relationship between Strasbourg jurisprudence and Czech family law. It is a very relevant topic with the respect to running recodification work on the new Civil Code. Judgements of the European Court of Human Rights have the significantly impact on the attitude of the Czech Constitutional Court to the human rights and fundamental freedoms. In the Czech Republic the number of applications to the European Court of Human Rights in Strasbourg is growing up year by year even because of the violation of the right to respect for private and family life. The goal of this thesis was the evaluation of the institute of the Czech family law from the Strasbourg jurisprudence view. The fundamental judgements, not only in the relationship towards the Czech Republic but also noncommittal judgments which serve as an inspiration for the future legislation, were analysed here. In the thesis other international instruments which influence contemporary legal progress were remarked. The result of this work is the effort to draw the attention to the importance of the judgements of the European Court of Human Rights which leads to the improvement of the protection of the human rights in Europe.

Number of the records: 1