Number of the records: 1  

Coming out lesbických žien v Holandsku a v Českej republike

 1. Title statementComing out lesbických žien v Holandsku a v Českej republike [rukopis] / Linda Lörincová
  Additional Variant TitlesComing out lesbických žen
  Personal name Lörincová, Linda (dissertant)
  Translated titleComing out of lesbian women in the Netherlands and in the Czech republic
  Issue data2011
  Phys.des.149 s. (363 397 znakov) + CD ROM
  NoteVed. práce Olga Pechová
  Another responsib. Kupka, Martin, 1976- (opponent)
  Pechová, Olga, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords homosexualita * lesbická identita * coming out * sociálna opora * ingroup a outgroup stereotypy * postoje * homosexuality * lesbian identity * coming out * social support * ingroup and outgroup stereotypes * attitudes
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  118557-747682909.pdf421.1 MB29.03.2011
  PosudekTyp posudku
  118557-ved-522931658.docPosudek vedoucího
  118557-opon-590973429.docPosudek oponenta

  Táto diplomová práca si kladie za cieľ skúmať dynamiku coming outu lesbických žien z interkultúrnej perspektívy. Sleduje, aký vplyv majú rozdielne autostereotypy v sexuálnej minorite a heterostereotypy majoritnej spoločnosti na formovanie sexuálnej identity. Diametrálne odlišný sociokultúrny vývoj a história gay hnutia v Holandsku a v Českej republike tiež nie sú zanedbateľnými faktormi a zohrávajú významnú úlohu či už v postojoch majoritnej spoločnosti, alebo v sociálnych väzbách či v sebapoňatí lesbických žien. Výskum bol prevedený kvalitatívnou metódou za pomoci semištruktúrovaného rozhovoru s 12 českými a holandskými lesbickými ženami. Analýza dát preukázala značné rozdiely vo vonkajšom coming oute, v rodičovských reakciách, vo vzťahu lesbických žien ku komunite a v stotožnení sa s lesbickým autostereotypom.The aim of this thesis is to investigate dynamics of coming out of lesbian women from the intracultural perspective. It is focused on impact of diverse autostereotypes within sexual minority and heterostereotypes of majority on the sexual identity formation. Diametrically opposed socio-cultural development and the history of the gay movements in the Netherlands and the Czech republic are by no means insignificant factors and represent a major role in attitudes of majority, social bonds or in the self-esteem of lesbian women. The research was conducted by qualitative method of semi-structured interview with 12 czech and dutch lesbian women. The data analysis proved notable differences in external coming out, in reactions of parents, in the relationship of lesbian women towards community and finally in the identification with lesbian autostereotypes.

Number of the records: 1