Number of the records: 1  

Důkazní prostředky v kanonickém procesu o neplatnost manželství

 1. Title statementDůkazní prostředky v kanonickém procesu o neplatnost manželství [rukopis] / Miloslav Trmač
  Additional Variant TitlesDůkazní prostředky v kanonickém procesu o neplatnost manželství
  Personal name Trmač, Miloslav (dissertant)
  Translated titleProper Evidences Used in Canonical Cases Regarding the Nullity of Marrige
  Issue data2011
  Phys.des.76 s. (128000 znaků)
  NoteVed. práce Monika Menke
  Another responsib. Menke, Monika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords dokazování * důkaz * doznání stran * kanonické právo * křesťanské manželství * listinný důkaz * manželství * morální jistota * proces o neplatnost manželství * soudní řízení * volné hodnocení důkazů * výslech stran * výslech svědka * canon law * case of the nullity of marrige * christian marrige * confession of party * evidence * examination of approver * examination of party * free evaluation of evidence * judgement * marrige * moral certainity * paper evidence
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKřesťanská výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  117846-508155363.doc58551.9 KB12.04.2011
  PosudekTyp posudku
  117846-ved-197463528.docPosudek vedoucího
  117846-opon-897113976.docPosudek oponenta

  Práce se z právní problematiky církevních procesů o neplatnost manželství soustředí na důkazní prostředky, jako na jeden z hlavních prvků pro získání morální jistoty nutné pro vynesení rozsudku. V obecné části stručně pojednává o samotném procesu o neplatnost manželství, souvisejících soudních řízeních a jejich zásadách a příslušném církevním soudnictví zejména se zřetelem na Českou republiku. Ve speciální části je jednak zpracována důkazní část procesu o neplatnost manželství a dokazování v obecné rovině, především však jsou systematicky popsány jednotlivé důkazní prostředky na základě poznatků z dostupných pramenů a literatury, a to i s přihlédnutím k dosavadní církevní jurisprudenci. V jednotlivých kapitolách je o důkazních prostředcích pojednáno s ohledem na jejich věcný obsah a právní dosah. Zvláštní kapitola je věnována jejich hodnocení v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů a je také pojednáno o nezbytné morální jistotě soudce a její opoře v důkazech při rozhodování v procesu o neplatnost manželství. Práce se zaměřuje na zadanou problematiku pouze podle kanonického práva Římskokatolické církve a pomíjí případné možné odlišnosti kanonického práva východních katolických církví.From the subject matter of the canonical cases of the nullity of marriage the thesis concentrates on the evidence as one of the main components to obtain moral certitude necessary for rendering the judgement. In the general part the nullity proceedings, related legal proceedings, their principles, and corresponding canonical judiciary particularly with regard to the Czech Republic are briefly discussed. In the essential part the burden of proof in the nullity proceedings and evidence in general are examined. The various pieces of evidence are systematically described based on the knowledge gathered from available sources and literature, considering even the existing canonical jurisprudence. In the individual chapters the evidence is analysed with respect to its substantive content and legal scope. A specific chapter is devoted to its evaluation in accordance with the principle of free evaluation of evidence in the canonical judicial practice. Another chapter deals also with the necessary moral certainty of the judge and its support in the proofs while making decisions in the nullity proceedings. The thesis focuses on the designated topic solely according to the canon law of the Roman Catholic Church and leaves aside the potential differences of the canon law of the Eastern Catholic Churches.

Number of the records: 1