Number of the records: 1  

Práva na označení

 1. Title statementPráva na označení [rukopis] : Práva na označení / Michal Kalenský
  Additional Variant TitlesPráva na označení
  Personal name Kalenský, Michal (dissertant)
  Translated titleIntellectual Property - Rights to Trademark, Corporate Firm, Designation of Origin and Geographical Indications
  Issue data2011
  NoteVed. práce Ludmila Lochmanová
  Another responsib. Černý, Michal, 1973- (opponent)
  Lochmanová, Ludmila (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (degree grantor)
  Keywords Práva na označení * obchodní firma * ochranná známka * zeměpisné označení * označení původu * duševní vlastnictví * netradiční ochranné známky * zvukové ochranné známky * čichové ochranné známky * Rights to designation * company name * trademark * geographical indications * designations of origin * intellectual property * non-conventional trademark * non-traditional trademark * sound trademark * smell trademark
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  117105-464004063.doc0585.7 KB31.03.2011
  PosudekTyp posudku
  117105-ved-294788525.docPosudek vedoucího
  117105-opon-556512506.pdfPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2039 (PF)3130018652PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Práce se zabývá právy na označení, mezi které jsou řazeny ochranné známky, obchodní firma, zeměpisná označení a označení původu. Důraz je kladen zejména na porovnání jednotlivých práv na označení z hlediska jejich vnější podoby (formy) a pravidel tvorby. Práce je členěna na obecnou a zvláštní část. V obecné části je pojednáno o všeobecných otázkách, historickém vývoji, pramenech právní úpravy, funkcích a základních pojmech práv na označení. Zvláštní část se podrobně věnuje všem vnějším podobám, které mohou jednotlivá práva na označení mít. Autor přitom zohledňuje a vychází zejména z rozhodovací činnosti soudů. V případě ochranným známek hraje významnou roli i unijní právo včetně jeho judikatury.This diploma thesis deals with the rights to designation They are classified on trademarks, company names, geographical indications and designations of origin. The comparison of the rights to designation from the aspect of their outer appearance and rules of formation are emphasized. The thesis is divided into general and special part. The general part deals with general issues, historical evolution, sources of legal regulation, functions and basic terms of the rights to designation. The special part is addressed to all outer appearances that can rights to designation have. The author draws on judicial decision (judgements). Significant role in the case of the trademarks has EU law including its judicature.