Number of the records: 1  

Faktory ovlivňující sebehodnocení, nezdolnost a zvládání stresu sexuálních menšin

 1. Title statementFaktory ovlivňující sebehodnocení, nezdolnost a zvládání stresu sexuálních menšin [rukopis] / Lenka Hrbáčková
  Additional Variant TitlesFaktory ovlivňující sebehodnocení, nezdolnost a zvládání stresu sexuálních menšin
  Personal name Hrbáčková, Lenka (dissertant)
  Translated titleFactors influencing self-esteem, resilience and stress manage of sexual minorities
  Issue data2011
  Phys.des.102 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Martin Kupka
  Another responsib. Kupka, Martin, 1976- (thesis advisor)
  Pechová, Olga, 1975- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords lesba * gay * bisexualita * transsexualita * intersexualita * sebehodnocení * nezdolnost * stres * diskriminace * gay * lesbian * bisexuality * transsexual * intersexual * self-image * invincibility * stress * discrimination
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  115132-450936046.doc16814.6 KB17.03.2011
  PosudekTyp posudku
  115132-ved-149731058.docPosudek vedoucího
  115132-opon-479964342.docPosudek oponenta

  V rámci této diplomové práce jsme se zabývali sexuálními menšinami. Zkoumanými veličinami byly nezdolnost, jako salutoprotektivní rys osobnosti a sebehodnocení těchto lidí. Porovnávali jsme skupinu gayů se skupinou leseb a skupinu zadaných homosexuálních jedinců se skupinou jedinců žijících singl. V teoretické části jsme se snažili objasnit pojmy související s touto problematikou. Použitá metoda zahrnuje dotazníky Sence of Coherence a Rosenberger self-esteem scale. Stanovili jsme si čtyři hypotézy. Na základě výsledků testů jsme konstatovali, že skupina gayů se výrazně neliší od skupiny leseb a taktéž skupina zadaných lidí se výrazně neliší od skupiny nezadaných. Náš předpoklad o vyšší míře nezdolnosti a sebehodnocení u leseb a zadaných homosexuálních jedinců se nepotvrdil.In the framework those master´s degree thesis we're deal with sexual minorities. . Invincibility as a salutoprotective personality trait and the self-image of those people were under investigation. We weight against group of gays and lesbians, group of engaged homosexual individuals and group individuals living single scull. In the theoretical part we tried to clarify terms connected with these issues. The method used includes the Sense of Coherence and Rosenberger self-esteem scale questionnaires. We have determined four hypotheses. On the grounds results tests we submited, that the group of gays doesn´t vary markedly from the group of lesbians, likewise group of engaged people doesn´t vary markedly from group of singles. Our presumption about higher measure indomitability and self - appraisal on lesbians and engaged homosexual individuals didn't acknowledge.