Number of the records: 1  

Finanční kontrola ve veřejné správě

 1. Title statementFinanční kontrola ve veřejné správě [rukopis] / Jan Blaho
  Additional Variant TitlesFinanční kontrola ve veřejné správě
  Personal name Blaho, Jan (dissertant)
  Translated titleFinancial control in the public administration
  Issue data2010
  NoteVed. práce Lenka Halouzková
  Another responsib. Halouzková, Lenka (thesis advisor)
  Špírková, Taťána (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (degree grantor)
  Keywords Kontrola * finanční kontrola * veřejná správa * orgán veřejné správy * veřejné prostředky * zákon o finanční kontrole ve veřejné správě * Control * financial control * public administration * public administrativ authority * public funds * Law of financial control in public administration
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  92710-218904087.doc47373.2 KB29.04.2010
  PosudekTyp posudku
  92710-ved-802948022.docPosudek vedoucího
  92710-opon-990012463.docPosudek oponenta

  Téma bakalářské práce je "Finanční kontrola ve veřejné správě". Hlavním cílem této práce je analýza finanční kontroly ve veřejné správě především na základě zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákona o státní kontrole. Bakalářská práce v úvodní kapitole charakterizuje základní instituty. Následující kapitola popisuje systém kontroly veřejné správy v České republice. Těžiště práce pak spočívá v analýze systému finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole, který tvoří veřejnosprávní kontrola, kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém. Opomenuty nejsou ani zákon o státní kontrole a prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.Thesis topic is "Financial Control in Public Administration". The main objective of this work is the analysis of financial control in public administration in particular under the Law on Financial Control in public administration, the implementing regulations for this Act and the Act on State Control. Bachelor thesis in the introductory chapter describes basic institutions. The following chapter describes the control system of public administration in the Czech Republic. Focus of this work lies in analyzing the financial control system in accordance with the Law on Financial Control, which consists of public administration control, the control exercised by international treaties and internal control system. Neglecting neither the law on state control and the implementing decree to the Law on Financial Control.

Number of the records: 1