Number of the records: 1  

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty

 1. Title statementSoučasné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty [rukopis] / Dagmar Polášková kučerová
  Additional Variant TitlesSoučasné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty
  Personal name Polášková kučerová, Dagmar (dissertant)
  Translated titleModern trends in parent's education focused on awards and punishments
  Issue data2010
  Phys.des.76s.(111 946 zn.), 2s. příloh + 1 Metodická příručka pro rodiče O VÝCHOVĚ (13s.)
  NoteVed. práce Josef Konečný
  Another responsib. Konečný, Josef (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords rodina * současná rodina * výchova * výchovný styl * faktory ovlivňující výchovu-vzdělání rodičů * odměny * tresty * tělesné tresty * moderní výchovné prostředky * současné výchovné trendy * pozitivní výchova * family * modern-day family * the way of bringing up * factors that affect the upbringing-education of parents * rewards * punishments * physical punishments * modern ways of bringing up * nowadays trends of bringing up * positive bringing up
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  84026-338487283.pdf57753.4 KB16.04.2010
  PosudekTyp posudku
  84026-ved-129351374.docPosudek vedoucího
  84026-opon-165765327.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se věnuje současným výchovným trendům v rodině s užším zaměřením na výchovné prostředky. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V pěti kapitolách teoretické části se zabývám rodinou, rodičovskou výchovou, výchovnými prostředky, současnými výchovnými trendy a spoluprací odborníků při řešení výchovných problémů v rodině. Cílem teoretické části je podrobně popsat danou problematiku a připravit si podklady pro následnou empirickou část. Empirická část mé práce je věnována kvantitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit, jak se promítá vzdělání rodičů do výchovy dětí. Vycházím z předpokladu, že úroveň dosaženého vzdělání rodičů ovlivňuje jejich výchovné postoje v těchto souvislostech: zájem o nové výchovné trendy, volba výchovných prostředků, vzájemná komunikace rodičů a dětí. Za tímto účelem byly zvoleny čtyři hlavní hypotézy a vytvořen dotazník. Pro uplatnění poznatků z mé práce jsem se rozhodla zpracovat metodickou příručku pro rodiče, která se zaměří na problematiku výchovy v rodině formou odpovědí na nejčastější otázky vyplývající z dotazníku. Věrohodnost a odbornost odpovědí staví na spolupráci s odbornými pracovníky, se kterými jsem vedla rozhovor.The thesis pursues nowadays trends of bringing up within the family, with narrow aim at the means of bringing up. It is divided into two parts - a theoretical one and empirical one. In five chapters of theoretical part I pursue a family, parental bringing up, the ways of bringing up, modern trends of bringing up and a co-operation among specialists who deal with up-bringing problems within a family. The aim of the theoretical part is to minutely describe the given problems and to prepare a base for the following empirical part. The empirical part of my thesis pursues a quantitative survey of which aim is to find out how the education of parents is projected on to the bringing up of their children. It is supposed that the parents´ level of reached education influences their up-bringing attitudes in these coherences: an interest in new trends of bringing up, a choice of ways of bringing up, a mutual communication among parents and children. For this purpose there were chosen four main hypotheses and a questionnaire was made. To use the pieces of knowledge from my thesis I have decided to compile a methodical guide for parents which is going to pursue the problems of bringing up within a family by answering the most common questions arise from the questionnaire. A credibility and expertise of answers are formed thanks to the co-operation with some specialists. I was speaking with.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.