Number of the records: 1  

Časoprostorová dynamika hraboše polního

 1. Title statementČasoprostorová dynamika hraboše polního [rukopis] / Veronika Šopíková
  Additional Variant TitlesČasoprostorová dynamika hraboše polního
  Personal name Šopíková, Veronika (dissertant)
  Translated titleSpatiotemporal population dynamics of the common vole
  Issue data2009
  Phys.des.24s., 2s. obr. příloh : grafy, tab. + 1 cd rom
  NoteVed. práce Emil Tkadlec
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Heroldová, Marta (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords disturbance * Microtus arvalis * oscilace * populační variabilita * vzorkovací variance * disturbance * Microtus arvalis * oscillations * population variability * sampling error
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/348 (PřF-KBO)3134511065PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Hraboš polní patří mezi zástupce charakteristické cyklickou populační dynamikou. Ta se vyznačuje víceméně pravidelnými oscilacemi v početnosti populace a vysokou časoprostorovou variabilitou. Měření variability bylo pro ekology dlouhou dobu otázkou. Je?? totiž spojeno hned s několika technickými problémy, jako např. vztah závislosti variance na průměru, nezávislosti dat nebo vzorkovací variancí, způsobujícími nesprávné odhady a následně chybné ekologické závěry. Taktéž je k eliminaci těchto potencionálních zdrojů chyb potřeba velkého množství dat. V důsledku toho není překvapením, že i studie, které by se zabývaly vztahem mezi populační variabilitou a nadmořskou výškou, jsou výjimečné. V této práci jsem se zaměřila na populační variabilitu u hraboše polního (Microtus arvalis) měřenou v rámci okresů vztažených k nadmořské výšce od 200 m n.m. do 600 m n.m. v České Republice. Analyzovala jsem 22 časových řad během 9 let sbíraných 2× ročně metodou aktivně užívaných východů z nor. Vyloučením chyby způsobené závislostí variance na průměru, nezávislosti dat a vzorkovací variancí, jsem zjistila, že populace žijící v nižších nadmořských výškách nefluktuují více než populace žijící ve vyšších nadmořských výškách, jak bylo očekáváno díky dřívějším výzkumům. Ve skutečnosti populace vyšších nadmořských výšek měly tendence k větším výkyvům, avšak nebylo zde dosaženo statistické spolehlivosti. Navýšení vzorkovací chyby k celkové varianci klesalo směrem do hor. Tyto výsledky jsou předběžné, pro lepší spolehlivost našeho výsledku by bylo vhodné mít k dispozici větší množství dat.The common vole is among typical organisms characterised by cyclic population dynamics. It shows ?more or less periodical oscillations in abundance and high spatio-temporal variability. For ecologists, the measure of variability has been a question for a long time. It is associated with many technical problems, such as variance?mean relationship, non-independence of data or sampling variance, causing erroneous estimates and subsequently wrong ecological inferences. To get around, extensive data sets are necessary to eliminate these potential sources of error. Consequently, it is no surprise that the studies concerning the relationship between population variability and altitude are rare. In the thesis, I focused on population variability in the common vole (Microtus arvalis), measured on the scale of districts, relative to the altitudinal gradient in the Czech Republic from 200 up to 600 m a. s. level. I analysed 22 time series of relative densities 9 years long based on counts of active burrow entrances twice a year. Eliminating the error due to variance?mean dependence, non-independence of data and contamination by sampling variance, I found that lowland populations do not vary more than highland populations as expected from previous observations. In fact, populations at higher latitudes tended to vary more, though not achieving the statistical significance. The contribution of sampling error to the total variance decreased towards mountain. These results are tentative, for more data are required for firm conclusions to be made.