Number of the records: 1  

Kinestetická mobilizace neurochirurgických pacientů

 1. Title statementKinestetická mobilizace neurochirurgických pacientů [rukopis] / Radka Mikošková
  Additional Variant TitlesKinestetická mobilizace neurochirurgických pacientů
  Personal name Mikošková, Radka (dissertant)
  Translated titleKinesthetic mobilization of neurosurgical patients
  Issue data2009
  NoteVed. práce Renata Halmo
  Another responsib. Halmo, Renata, -2016 (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav ošetřovatelství (degree grantor)
  Keywords Časová dotace * diplomová práce * imobilzační syndrom * kinestetika * mobilizace * neurochirurgie * ošetřovatelská péče * pacient * pohyb * pohybový systém * vitální funkce * Time dotation * diploma work * immobilization syndrom * kinesthetic * mobilization * neurosurgical * nurse care * patient * movement * kinetic system * vital functions
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineDlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
  book

  book


  Práce se zabývá potřebou pohybu, vývojem a řízením pohybu a významem pohybu pro člověka. Představuje koncept kinestetiky, který napomáhá při mobilizaci pacientů v ošetřovatelské praxi. Cílem této práce je srovnat mobilizaci pacienta s poruchou vědomí prováděnou běžným způsobem a prováděnou dle zásad kinestetické mobilizace. Pozorovány a srovnávány jsou parametry: systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak diastolický, tepová frekvence, dechová frekvence, pulsní oxymetrie, vedlejší dechové projevy a další reakce pacienta na prováděnou mobilizaci. Srovnává také čas potřebný k provedení mobilizace běžným a kinestetickým způsobem. Pozorovaný soubor tvoří pacienti hospitalizováni na Neurochirurgické jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava. Výsledky získané metodou pozorování, experimentu a studiem dokumentů byly statisticky zpracovány a jsou uvedeny v praktické části práce.The thesis deals with the need of motion, the development and coordination of motion and the significance of motion for a man. The thesis presents the concept of kinesthetics that helps in mobilization of patients in nursing. The scope of the work is a comparison between the mobilization of a patient with consciousness disorder done by standard practice and the one done according to the kinesthetics rules. The parameters studied are: systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse rate, respiratory rate, pulse oximetry, respiratory manifestation and other patient?s reactions to the mobilization. Another parameter studied is also the time needed for a mobilization done by standard practice compared to the kinesthetics way. The investigation was performed on patients at the neurosurgical unit of the intensive care at Fakultni nemocnice Ostrava. The results obtained by methodological observation, experiment and by studying documents were statistically processed and are stated in the practical part of the thesis.

Number of the records: 1