Number of the records: 1  

Role odměn a trestů v rodinné výchově dětí ve věku 6-12 let

 1. Title statementRole odměn a trestů v rodinné výchově dětí ve věku 6-12 let [rukopis] / Marie Gintherová
  Additional Variant TitlesRole odměn a trestů v rodinné výchově dětí ve věku 6 - 12 let
  Personal name Gintherová, Marie (dissertant)
  Translated titleThe role of rewards and punishements in children s family education age 6-12
  Issue data2009
  Phys.des.85 s., : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Marcela Musilová
  Another responsib. Musilová, Marcela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords odměny * tresty * rodina * rodinná výchova * struktura rodiny * výchovné prostředky * rewards * punishment * family * family education * family structure * educational resources
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  52728-688117982.pdf0413.3 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  52728-ved-419696349.docPosudek vedoucího
  52728-opon-640823065.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá jakou roli v rodinné výchově mají odměny a tresty jako nejpoužívanější výchovné prostředky, je zde podán komplexnější pohled na rodinu, neboť na výchovnou a socializační funkci rodiny mají podstatný vliv i takové faktory jako je způsob organizace společnosti a postavení rodiny ve společnosti. Je zde zmapováno používání odměn a trestů v rodinách a porovnáno, jak se liší nebo naopak shodují pohledy rodičů a dětí na tuto problematiku.Thesis deals with the role of family education have rewards and penalties as the most educational funding, there is an comprehensive view of the family, since the educational and socialization function of the family have a significant influence of such factors as the organization and the position of the family in society. There is a mapping of the use of rewards and punishments in families and compared how they differ or agree on the contrary views of parents and children on this issue

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.