Number of the records: 1  

Motivace pracovníků k akreditaci Odborného léčebného ústavu Paseka

 1. Title statementMotivace pracovníků k akreditaci Odborného léčebného ústavu Paseka [rukopis] / Pavel Brancuzký
  Additional Variant TitlesMotivace pracovníků k akreditaci Odborného léčebného ústavu Paseka
  Personal name Brancuzký, Pavel (dissertant)
  Translated titleEmployees' Motivation to Accreditation of Medical Institution Paseka
  Issue data2008
  Phys.des.123 s. : grafy, schémata, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Ivan Gladkij
  Another responsib. Gladkij, Ivan, 1933- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky (degree grantor)
  Keywords motivace * akreditace * akreditační proces * Odborný léčebný ústav Paseka * motivation * accreditation * accreditation process * Medical Institution Paseka
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkonomika a řízení zdravotnictví
  Degreee disciplineManagement zdravotnictví
  book

  book


  Cílem práce je zjistit míru informovanosti pracovníků k akreditačnímu procesu Odborného léčebného ústavu Paseka a které faktory jsou pro pracovníky rozhodující, aby vynaložili nemalé úsilí k získání akreditačního certifikátu. Sledovat jejich pozitivní či negativní stanoviska a názory na akreditaci v období po získání akreditačního certifikátu. První a druhá teoretická část je věnována motivaci a vybraným motivačním teoriím. Třetí část je zaměřena na akreditaci jako proces komplexní inovace a čtvrtá poslední teoretická část pak komunikaci v organizaci. Při výzkumu byla použita statistická metoda a technika dotazníku. Na základě zjištěných informací proběhlo statistické vyhodnocení dotazníku, popsané v páté části, podle kterého byl sestaven žebříček motivačních faktorů k akreditaci a byly identifikovány pozitivní a negativní činitele ovlivňující akreditační proces. Všechna zjištění byla komentována v diskuzi, kde po analýze zjištěných faktů byla uvedena některá doporučení směřovaná managementu nejen Odborného léčebného ústavu Paseka p.o., ale i jiných zdravotnických zařízení, která se rozhodují nebo se již rozhodla vstoupit do akreditačního procesu. Smyslem je zvýšit účinnost motivačního systému a vyvarovat se případných chyb, které mohou mít za následek neúspěch v akreditačním šetření.The aim of this work is to find out employees' foreknowledge rate to accreditation of Medical Institution Paseka and their motivation bottom lines to obtain the accreditation certificate. To observe their positive or negative point of views and opinions on accreditation after obtain of accreditation certificate. The first and second (theoretic) part of this research work is dedicated to the motivation and chosen motivational theory of occupational behaviour. The third part focuses on accreditation as the process of comprehensive innovation and the last theoretic part to communication in organization. At the investigation the statistical method and technique of questionnaire have been used. On the basis of ascertained information, the statistical evaluation of the questionnaires (depicted in the fifth part) was carried out and according it the charts of the motivation factors and positive and negative agents affecting the accreditation process has been identified. All assessments have been commented in discussion, where after analyses of facts have been presented some recommendations to management of OLÚ Paseka and other hospitals, what are going to start with accreditation process. Purpose is effect increasing of motivation system and avoid of mistakes, which can result in failure of accreditation search.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.