Number of the records: 1  

Aplikace modifikované učebnice předmětu Rodinná výchova na praktické škole

 1. Title statementAplikace modifikované učebnice předmětu Rodinná výchova na praktické škole [rukopis] / Petra Jakubíková
  Additional Variant TitlesAplikace modifikované učebnice předmětu Rodinná výchova na praktické škole
  Personal name Jakubíková, Petra (dissertant)
  Translated titleThe use of modificated textbook of family education at practical school
  Issue data2008
  Phys.des.67 s., 9 s. text. příloh + Učební opora - Rodinná a zdravotní výchova (není součástí vázané práce), CD ROM - Diplomová práce
  NoteVed. práce Helena Skarupská
  Another responsib. Skarupská, Helena (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords mentální retardace * žák s mentálním postižení * praktická škola * alternativní učebnice * glosy * piktogramy * rodinná a zdravotní výchova * mental retardation * children with mental retardation * practical school * alternative textbook * gloss * piktograms * family and helth education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  32345-901445190.zip8312.1 KB03.04.2008
  PosudekTyp posudku
  32345-ved-871217373.docPosudek vedoucího
  32345-opon-952317120.docPosudek oponenta

  Práce je zaměřena na možnosti tvorby alternativní učebnice Rodinné a zdravotní výchovy, realizované na praktické škole. Vlastnímu šetření předchází teoretická východiska, která upozorňují na specifika cílové skupiny, která bude s učebnicí pracovat. Jsou zde řešeny i otázky pracovního uplatnění osob mentálně postižených a otázky jejich profesní přípravy. Šetření je koncipováno v rovině teoretických podkladů tvorby učebnice a v rovině vlastní realizace této učební pomůcky.The dissertation is focused on the possibilities of the creation of an alternative textbook (Family and Health Education) used at practical school. our research precedes theoretical starting point which refers to specifics of target group which will use the textbook. Here are answers to the questions of work prospects of mentally disabled individuals and questions of their professional preparation. The research outlines the theoretic basis of creating the textbook and the realization of this textbook.

Number of the records: 1