Number of the records: 1  

Azylové domy pro lidi bez přístřeší

 1. Title statementAzylové domy pro lidi bez přístřeší [rukopis] / Jana Měsíčková
  Additional Variant TitlesAzylové domy pro lidi bez přístřeší
  Personal name Měsíčková, Jana (dissertant)
  Translated titleAsylum houses for homeless people
  Issue data2007
  Phys.des.76 s., 103400 znaků
  NoteVed. práce Jan Králík
  Another responsib. Králík, Jan (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Azylový dům * bezdomovectví * bezdomovec * osobnost člověka bez domova * sociální vyloučení * resocializace * sociální služby * služby sociální prevence * individuální plán * Asylum house * homelessness * homeless * personality of homeless man * social exclusion * resocialization * social services * services of social prevention * individual plan
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  15318-568426005.doc211.4 MB20.06.2007
  PosudekTyp posudku
  15318-ved-562491316.docPosudek vedoucího
  15318-opon-120068570.docPosudek oponenta

  Příjmení a jméno: Trávníková Jana Katedra: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Název práce: Azylové domy pro lidi bez přístřeší Vedoucí práce: PhDr. Jan Králík Počet stran: 76 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 4 Počet pramenů: 17 Rok obhajoby: 2007 RESUMÉ Diplomová práce je zaměřena na činnost azylových domů a na problematiku bezdomovectví, kterou azylové domy řeší. Cílem diplomové práce je podat obraz o fungování a smyslu azylových domů pro lidi bez přístřeší a informovat o službách, které azylové domy poskytují. Obsahem teoretické části je problematika bezdomovectví obecně, definice pojmu bezdomovec, kategorizace bezdomovců, osobnost člověka bez domova, příčiny a důsledky bezdomovectví. Kapitola o azylových domech je zaměřena především na výčet a obsah poskytovaných služeb, dále na metody práce v azylových domech. Pozornost je věnována také poslání azylových domů, cílům a principům poskytovaných služeb. Empirická část je zaměřena na zjištění, jaký vliv mají služby a metody práce azylových domů na zlepšení celkového stavu lidí bez domova. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda dochází u lidí bez domova během pobytu v azylovém domě ke změně v některé oblasti jejich osobnosti - v jejich chování, postojích, návycích, a do jaké míry je tato změna výrazná.Surname and name: Trávníková Jana Department: Department of education with School - wide activity Palacky University in Olomouc Name of work: Asylum houses for homeless people Diploma work supervisor: PhDr. Jan Králík Number of pages: 76 Number of attachments:1 Number of bibliograpthy:4 Number of sources, references:17 Year of advocacy RESUMÉ The thesis is based on activities of asylum houses and on problems of homelessness which can be partly solved by asylum houses. The goal of this thesis it to show how the asylum houses work, what are their aims and what they do for people without homes. The content of the theoretical part concerns the problems of homelessness generally, define the term homeless, provides the categorisation of homeless, describe the personality of a men without home and includes the causes and consequences of homelessness. The chapter about asylum houses is above all enumerating and showing content of provided services as well as working methods which are used in several asylum houses. The attention is given to mission of asylum houses their goals and their principles. The empiric part is based on discovering the influence of working methods in asylum houses on homelessness' life style. The aim of the research was to realize if people without home would change their habits, their attitudes and if any changes then how significant they would be.

Number of the records: 1