Number of the records: 1  

Hodnocení chůze v běžném denních režimu u mladých dospělých a seniorů

 1. Title statementHodnocení chůze v běžném denních režimu u mladých dospělých a seniorů [rukopis] / Vendula Majíčková
  Additional Variant TitlesHodnocení chůze v běžném denním režimu u mladých dospělých a seniorů
  Personal name Majíčková, Vendula, (dissertant)
  Translated titleUnsupervised gait assesment in young and elderly adults
  Issue data2022
  Phys.des.67 s.
  NoteVed. práce Lucia Bizovská
  Oponent Denisa Nohelová
  Another responsib. Bizovská, Lucia, 1990- (thesis advisor)
  Nohelová, Denisa, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (degree grantor)
  Keywords inerciální senzor * akcelerometr * zrychlení * lineární metody hodnocení * variabilita * inercial senzor * accelerometer * acceleration * linear methods for assesment * variability
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineFyzioterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00275829-367558118.pdf61 MB29.04.2022
  PosudekTyp posudku
  00275829-ved-467494408.pdfPosudek vedoucího
  00275829-opon-759183120.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00275829-prubeh-329363187.pdf15.04.202129.04.202207.06.2022EHodnocení známkou

  Cílem diplomové práce je souhrn možností hodnocení chůze v nekontrolovaných podmínkách u mladých dospělých jedinců a seniorů. Studie se zúčastnilo 10 mladých zdravých dospělých jedinců a 10 seniorů. K analýze chůze byl použit inerciální senzor Axivity (typ AX3, axivity Ltd, Newcastle upon Tyne, Velká Británie). Zrychlení spodní části trupu bylo měřeno ve směru anteroposteriorním, mediolaterálním a vertikálním. Měření v běžném denním režimu v nekontrolovatelných podmínkách probíhalo po dobu 3 dnů a probandi byli instruováni, aby neměnili svoje denní návyky a pohybové chování. Nejprve jsme identifikovali chůzový vzor, který jsme dále používali k vyhledávání chůzových epizod z 24hodinového záznamu. Signál obsahující chůzi byl dále rozčleněn na 14kroková okna a 5sekundová okna. Náhodně bylo vybráno 20 intervalů, u kterých byly spočítané základní charakteristiky zrychlení - rozsah a střední kvadratická chyba (RMS) v každém směru. Byly porovnávány efekty 2 typů výpočtů pro každou skupinu a poté skupiny mezi sebou. Jako statisticky významný se u seniorů projevil efekt typu výpočtu pro rozsah zrychlení ve směru vert, ml a ap a pro RMS ve směru vert a ml. U mladých dospělých se stejně jako u seniorů ukázal jako statisticky významný efekt typu výpočtu pro rozsah zrychlení ve směru vert, ml a ap, ale pro RMS jen ve směru ml. Vliv věku se statisticky významně projevil pro RMS ml jak pro fixní počet kroků, tak i pro fixní čas trvání okna. Dále se také vliv věku statisticky významně ukázal ve variabilitě rozsahu ve směru ml a ve variabilitě RMS také ve směru ml. Variabilita v ml směru je závislá na rychlosti chůze, u mladých dospělých předpokládáme častější potřebu měnit tempo chůze.The aim of this diploma thesis is to summarize the possibilities in evaluating of gait in uncontrolled conditions in young adults and seniors. The study included 10 young healthy adults and 10 seniors. Axivity sensor (typ AX3, axivity Ltd, Newcastle upon Tyne, Great Britain) was used to analyse gait. The accelaration of lower body part was measured in anteropostioral, mediolateral and vertical directions. Measurements in a normal every day routine in uncontrolled conditions were performed for three days and the probands were instructed not to change their daily routine and movement patterns. At first we identified gait pattern which we then used to search for gait episodes from 24h record. The signal containing gait was further divided into 14- step windows and 5-second windows. 20 intervals were randomly selected for which the basic characteristics of accelerating - extent and root mean square (RMS) in every direction were calculated. The effects of 2 calculating types for each group and then groups were compared. The effect of the calculation type for the range of acceleration in the vert, ml.and ap directions and for the RMS in the vert and ml.directions proved to be stastically significant for seniors. In young adults as in the case of seniors, it proved to be a statistically importatnt effect of calculating type for the range of acceleration in the vert, ml, and ap directions, but for RMS only in the ml. direction. The effect of age was statistically significant for RMS ml both for a fixed number of steps and for a fixed window duration. Furthermore, the effect of age was also statitistically important in the variability of range in the ml direction and in the variability of RMS also in the ml direction. Variability in ml direction depends on walking speed, in young adults we assume more frequent need to change the pace of walking.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.