Number of the records: 1  

24hodinové pohybové chování rodičů a jejich dětí ve věku 3-8 let

 1. Title statement24hodinové pohybové chování rodičů a jejich dětí ve věku 3-8 let [rukopis] / Dominik Pospíšil
  Additional Variant Titles24hodinové pohybové chování rodičů a jejich dětí ve věku 3-8 let
  Personal name Pospíšil, Dominik, (dissertant)
  Translated title24hour physical behavior of parents and their children aged 3-8 years
  Issue data2022
  Phys.des.grafy, tab.
  NoteVed. práce Dagmar Sigmundová
  Oponent Jan Dygrýn
  Another responsib. Sigmundová, Dagmar, 1978- (thesis advisor)
  Dygrýn, Jan, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Institut aktivního životního stylu (degree grantor)
  Keywords monitoring * pohybové chování * pohybová aktivita * sedavé chování * spánek * zdraví * životní styl * děti * rodiče * akcelerometr * ActiGraph wGT3X+ * monitoring * physical behavior * physical activity * sedentary behavior * sleep * health * lifestyle * children * parents * accelerometer * ActiGraph wGT3X
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport - Rekreologie
  Degreee disciplineTělesná výchova a sport - Rekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00274823-344549703.pdf112 MB14.07.2022
  PosudekTyp posudku
  00274823-ved-840849134.pdfPosudek vedoucího
  00274823-opon-938561690.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00274823-prubeh-587422977.pdf15.02.202114.07.202208.09.2022CHodnocení známkou

  Hlavním cílem práce bylo popsat 24hodinové pohybové vzorce chování a zjistit míru plnění mezinárodních doporučení pro pohybovou aktivitu a spánek dětí a jejich rodičů. Dále zjistit, jak děti tráví volný čas se svými rodiči a popsat vztahy mezi pohybovou aktivitou, spánkem a sedavým chováním dětí a jejich rodičů. Výzkum byl realizován v dubnu 2022 na vybraných mateřských školách ve Šternberku, (MŠ Újezd, MŠ Lužice a MŠ Komenského). Výzkumný soubor této práce tvořilo celkem 61 probandů, z toho 32 dětí (17 chlapců a 15 dívek) a 29 rodičů (7 otců a 22 matek), zapojilo se celkem 23 rodin. Pohybová aktivita, sedavé chování a doba spánku byla vyhodnocena podle množství realizovaných aktivit ve 24hodinových cyklech v týdnu (6 dní) pomocí akcelerometru ActiGraph wGT3X+. Plnění doporučení je vyhodnoceno s ohledem na rodiče, děti a pohlaví. Výsledky ukázaly, že doporučení objemu pohybové aktivity (MVPA) splňuje v rámci celého týdne celkem 29,4 % dětí (27,8 % chlapců a 31,3 % děvčat) a 100 % rodičů (100 % otců a 100 % matek). Z celkového počtu dětí splňuje doporučení pro délku spánku 21,9 % dětí (23,5 % chlapců a 20 % děvčat) a 65,5 % rodičů (42,9% otců a 72,7 % matek). Nebyly zjištěné statistické významné rozdíly mezi množstvím pohybové aktivity, sedavého chování a spánku mezi jak chlapci a děvčaty, tak ani mezi matkami a otci. Z výsledků byl zjištěn negativní statisticky významný vztah mezi spánkem a sedavým chováním dětí. Nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi pohybovou aktivitou, spánkem a sedavým chováním dětí a jejich rodičů.The main goal of this thesis was to describe the 24 hour movement patterns of behavior and to determine the degree of fulfillment of international recommendations for physical activity and sleep of children and their parents. Furthermore, to find out how children spend their free time with their parents and to describe the relationships between physical activity, sleep and sedentary behavior of children and their parents. The research was carried out in April 2022 at selected kindergartens in Šternberk (MŠ Újezd, MŠ Lužice and MŠ Komenského). The research group of this thesis work consisted of a total of 61 probands, of which 32 children (17 boys and 15 girls) and 29 parents (7 fathers and 22 mother), a total of 23 families participated. Physical activity,sedentary behavior and sleep time were evaluated according to the amount of activities performed in 24-hour cycles per week (6 days) using the ActiGraph wGT3C+accelerometer. Compliance with recommendations is evaluated with regard to parents, children and gender. The results showed that a total of 29,4 % of children (27,8 of boys and 31,3 % of girls) and 100 % of parents (100 % of fathers and 100 % of mothers) meet the recommended volume of physical activity (MVPA) within the entire week. Out of the total number of children, 21,9 % of children (23,5 % of boys and 20 % of girls)and 65,5 % of parents (42,90 of fathers and 72,7 % of mothers) met the recommendations for sleep duration. No statistically significant differences were found between the amount of physical activity, sedentary behavior and sleep between both boys and girls, norbetween mothers and fathers. The results revealed a negative statistically significant relationship between sleep and children's sedentary behavior. No statistically significant relationship was found between physical activity, sleep and sedentary behavior of children and their parents.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.