Number of the records: 1  

Harmonizace nepřímých daní se zaměřením na daně spotřební

 1. Title statementHarmonizace nepřímých daní se zaměřením na daně spotřební [rukopis] / Darina Rosmannová
  Additional Variant TitlesHarmonizace nepřímých daní se zaměřením na daně spotřební
  Personal name Rosmannová, Darina, (dissertant)
  Translated titleHarmonization of indirect taxes focused on excise taxes
  Issue data2021
  Phys.des.66 s. (137 814 znaků).
  NoteOponent Pavel Matoušek
  Ved. práce Taťána Špírková
  Another responsib. Matoušek, Pavel (opponent)
  Špírková, Taťána (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Harmonizace * nepřímé daně * spotřební daně * daňová politika * Evropská unie * daňové systémy * členské státy * Harmonization * indirect taxes * excise taxes * tax policy * European Union * tax systems * member states
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00268243-381942746.pdf14767.8 KB30.06.2021
  PosudekTyp posudku
  00268243-ved-355918032.docxPosudek vedoucího
  00268243-opon-188127576.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00268243-prubeh-706609671.pdf16.03.202030.06.202127.09.20211Hodnocení známkou

  Spotřební daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu. Vláda může tento příjem přímo ovlivňovat tím, že u některých výrobků (zpravidla takových, které negativně působí na lidské zdraví) zvýší daňové sazby. V rámci Evropské unie je určení výše spotřebních daní ovšem stále výlučnou pravomocí jednotlivých členských států, přičemž na evropské úrovni pak probíhá proces harmonizace, který má sblížit jednotlivé dílčí úpravy legislativy týkající se spotřebních daní v členských zemích. Charakteristickým znakem úpravy daní je to, že je dynamická, neustále se mění a přizpůsobuje se aktuálním podmínkám ve společnosti. Nejedná se o uzavřenou kapitolu, neboť vždy existuje prostor pro vylepšení a další úvahy. Vzhledem k tomu, že teprve relativně nedávno byla ke spotřebním daním přidána nová kategorie výrobků, je toto téma nepochybně otevřeno další diskuzi, co ještě by eventuálně mohlo podléhat spotřební dani. Taktéž to, že je Česká republika vázána závazky vyplývajícími z evropského práva pro účely harmonizace spotřebních daní a musí tak na podmínky v nich stanovené reagovat, činí tuto problematiku velmi zajímavou. Obsahem této diplomové práce tedy je harmonizace nepřímých daní, a to zejména se zaměřením na daně spotřební. Z hlediska obsahu se tato práce člení do tří kapitol, v rámci kterých se snažím dospět k odpovědím na čtyři hlavní výzkumné otázky této práce, které se týkají zhodnocení stavu harmonizace v členských zemích Evropské unie, zda česká právní úprava koresponduje s unijními předpisy, dále možných alternativ k procesu harmonizace a prostoru k další harmonizaci.Excise taxes form a significant part of state budget revenues. The government can directly influence this income by raising tax rates on some products (usually those that have a negative impact on human health). Within the European Union, however, the determination of the amount of excise taxes is still an exclusive competence of individual member states, while the process of harmonization takes place on European level. The aim of this process is to approximate the legislation on excise taxes in the member states. A characteristic feature of tax legislation is that it is dynamic, constantly changing and adapting to current conditions in society. It is not a closed chapter as there is always room for improvement and further reflection. Given that a new product category has only recently been added to excise taxes, this topic is undoubtedly open to further discussion of what might be a subject to excise tax. Furthermore, the fact that the Czech Republic is bound by obligations arising from the European law for the purposes of harmonization of excise taxes and must thus respond to the conditions set out therein, makes this issue very interesting. The content of this diploma thesis is the harmonization of indirect taxes, especially with a focus on excise taxes. In terms of content, this thesis is divided into three chapters, in which I try to find answers to four main research questions established in the introduction, which concern the evaluation of the state of harmonization in EU member states, whether the Czech legislation corresponds to EU regulations, alternatives to the harmonization process and if there is a room for further harmonization.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.