Number of the records: 1  

Koordinační veřejnoprávní smlouvy se zaměřením na oblast správního trestání

 1. Title statementKoordinační veřejnoprávní smlouvy se zaměřením na oblast správního trestání [rukopis] / Lucie Pravdová
  Additional Variant TitlesKoordinační veřejnoprávní smlouvy se zaměřením na oblast správního trestání
  Personal name Pravdová, Lucie, (dissertant)
  Translated titleCoordinating Public Contracts focusing on the Area of Administrative Punishment Proceedings
  Issue data2021
  Phys.des.75 s. (129 828 znaků)
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová
  Oponent Olga Pouperová
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (thesis advisor)
  Pouperová, Olga, 1982- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords veřejnoprávní smlouva koordinační * správní řád * správní orgán * uzavírání smlouvy * přezkumné řízení * spor z veřejnoprávní smlouvy * obec * přenesená působnost * přestupek * public-law coordination contract * Code of Administrative Procedure * administrative authority * entering into a contract * review proceedings * dispute from a public-law contract * municipality * delegated powers * administrative offense
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00251978-854432657.pdf132.6 MB19.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00251978-ved-483454485.docxPosudek vedoucího
  00251978-opon-868831515.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00251978-prubeh-658108121.pdf18.03.201919.04.202113.05.20212Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá koordinačními veřejnoprávními smlouvami se zaměřením na oblast správního trestání a konkrétně pak oblastí přestupkového práva. Cílem diplomové práce je přiblížit relevantní právní úpravu ve správním řádu, zákoně o obcích a v přestupkovém zákoně. Je zhodnocena hmotněprávní i procesní úprava. Komplexně je popsán proces uzavírání smluv a jejich obsah, možnost změny smluv, zánik, přezkumné řízení a řešení sporů. Dále se diplomová práce zaměřuje na možnosti použití tohoto institutu obcemi v rámci jim svěřené přenesené působnosti. V závěru je přiblíženo, jak vše funguje v praxi vybraných obcí. Je také upozorněno na problematické aspekty právní úpravy a jsou nabídnuty úvahy o možném řešení.The diploma thesis deals with public-law coordination contracts focusing on the area of administrative punishment proceedings and specifically in the area of administrative offenses. The aim of the thesis is to introduce relevant legislation contained in the Code of Administrative Procedure, Municipalities Act and in the in the Offenses Act. Substantive and procedural regulation governing such contracts is evaluated. The process of entering into contracts and their content, the possibility of changing contracts, termination, review proceedings and dispute from a public-law contract are comprehensively described. Furthermore, the thesis focuses on the possibilities of using this institute within their delegated powers. In the end, it is presented how everything works in the practice of selected municipalities. It also points out to problematic aspects of legislation and offers suggestions for possible solutions.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.