Number of the records: 1  

Aktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte

 1. Title statementAktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte [rukopis] / Irena Leskovjanová
  Additional Variant TitlesAktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte
  Personal name Leskovjanová, Irena, 1996- (dissertant)
  Translated titleCurrent issues of the preliminary measures governing the interests of minor children
  Issue data2021
  Phys.des.53 s. (109 429 znaků)
  NoteOponent Lenka Westphalová. Ved. práce Renáta Šínová
  Another responsib. Westphalová, Lenka (opponent)
  Šínová, Renáta (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Předběžné opatření * speciální předběžné opatření * nezletilé dítě * odnětí dítěte * vhodné prostředí * zájem dítěte * orgán sociálně-právní ochrany dětí * Preliminary measure * special preliminary measure * minor child * removal of the child * suitable environment * interest of the child * body of social-legal protection
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00253034-693157453.pdf16500.8 KB15.01.2021
  PosudekTyp posudku
  00253034-ved-927142611.docxPosudek vedoucího
  00253034-opon-134059879.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00253034-prubeh-539689452.pdf29.03.201915.01.202101.02.20211Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu speciálního předběžného opatření dle § 452 an. z. ř. s., a to konkrétně na aktuální problematické aspekty, které z ní vyplývají. Speciální předběžné opatření je jedním z prostředků ochrany nezletilého dítěte, jehož prostřednictvím je reagováno na mimořádně závažné poměry v životě dítěte, kdy se toto ocitá v ohrožení života, normálního vývoje, ve stavu nedostatku řádné péče a v podobných velmi vážných situacích. Ty jsou řešeny umístěním dítěte do vhodného prostředí na nezbytně nutnou dobu. Diplomová práce se věnuje podrobnější analýze problému týkající se vztahu mezi speciálním (rychlým) předběžným opatřením a obecným (pomalým) předběžným opatřením dle § 74 o. s. ř., v jejímž rámci hledá odpověď na otázku, zda je možné odejmout dítě z péče rodičů a umístit jej do jiného vhodného prostředí pouze speciálním, nebo jak speciálním, tak obecným předběžným opatřením. Druhou oblastí, na kterou diplomová práce zaměřila svou pozornost je otázka vhodnosti právní úpravy, když určuje, že soudem příslušným k prodloužení speciálního předběžného opatření v případě vzniku sporu o místní příslušnost, má být soud, který předběžné opatření vydal.This diploma thesis focuses on legislation pertaining to special preliminary measures according to § 452 of the Act on Special Judicial Proceedings, specifically on current problematic aspects arising from this legislation. Special preliminary measures are a tool used to protect minor children in response to extraordinary serious situations in the child's life, during which the child's life or normal development are at risk, or if the child is in a situation with insufficient proper care or in similar very serious situations. Such situations are dealt with by placing the child in a suitable environment for the essential period. This diploma thesis provides a detailed analysis of the issues concerning the relationship between a special (rapid) preliminary measure and a general (slow) preliminary measure according to § 74 of the Civil Procedure Code, within the terms of which it seeks the answer to the question of whether a child can be removed from its parents and placed into another suitable environment only by special, or by both special and general preliminary measure. The second area this diploma thesis focuses on is the issue of the appropriateness of legislation that determines that the court with jurisdiction over the matter of extending a special preliminary measure, in the event of a dispute regarding local jurisdiction, should be the court that issued the preliminary measure in the first case.

Number of the records: 1