Number of the records: 1  

Bodový systém se zaměřením na vybrané dopravní přestupky

 1. Title statementBodový systém se zaměřením na vybrané dopravní přestupky [rukopis] / Petr Rozsíval
  Additional Variant TitlesBodový systém se zaměřením na vybrané dopravní přestupky
  Personal name Rozsíval, Petr, (dissertant)
  Translated titleThe Point system focused on chosen driving offences
  Issue data2020
  Phys.des.48 s. (86 119 zanků) : tab.
  NoteOponent Lucia Madleňáková
  Ved. práce Aleš Mácha
  Another responsib. Madleňáková, Lucia (opponent)
  Mácha, Aleš, 1989- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Bodový systém * dopravní přestupek a trestný čin * registr řidičů * řidič * řidičské oprávnění * řidičský průkaz * způsobilost * pokuta * Policie České republiky * námitky * Point system * Driving offence and crime * register of drivers * driver * driving authorization * driving license * eligibility * fine * Police of the Czech republic * demur
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00253402-336264873.pdf41698.1 KB16.04.2020
  PosudekTyp posudku
  00253402-opon-837748965.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00253402-prubeh-114294462.pdf29.03.201916.04.202016.06.20202Hodnocení známkou

  Bakalářská práce na téma "Bodový systém se zaměřením na vybrané dopravní přestupky" je zaměřena na ty přestupky, které jsou nejčastěji páchané na pozemních komunikacích a způsobují to, že jsou podstatným důvodem překročení 12 bodové hranice. Tím dochází u řidiče ke ztrátě odborné způsobilosti, na základě čehož řidič následně pozbývá řidičské oprávnění. V úvodu bakalářské práce se věnuji zákonné úpravě bodového systému České republiky, která tím určuje pravidla chování řidičů na pozemních komunikacích, krátkému vývoji této právní úpravy a jejím novelizacím. V další části práce jsou zmíněné vybrané dopravní přestupky podložené statistikami z Ministerstva dopravy. Jedná se o přestupky, které jsou na pozemních komunikacích řidiči páchány nejčastěji. V poslední a stěžejní části práce se věnuji Bodovému systému, ve kterém je tento pojem více přiblížen, dále, co vedlo k jeho zavedení a jaký je způsob jeho vedení doplněn o věcné přílohy. V souvislosti s vybranými nejčastěji páchanými přestupky jde ruku v ruce překročení 12 bodové hranice, způsobující již zmíněné pozbytí řidičského oprávnění a v takové situaci má řidič právo podat například námitky nebo odvolání proti pozbytí řidičského oprávnění.The bachelor thesis on "The point system focused on chosen driving offences" is focused on driving offences which are the most frequently committed on roads and cause they are substantial reason to exceed a 12 point limit. It means that driver loses his professional eligibility as a result of which driver loses his driving authorization. In the introduction of the thesis I deal with statutory regulation of the point system of the Czech Republic, which determines the rules of conduct of drivers on roads, a brief development of the statutory regulation and its amendments. In next part of the thesis there are mentioned chosen driving offences based on the statistics of The Ministry of transport. These driving offences are the most frequently committed by drivers on roads. In the last and key part I deal with The Point system in which is this term defined, then what led to its implement a what is the way of its keeping added with important attachments. In connection with chosen the most frequently committed offences go hand in hand exceeding 12 point limit causing already mentioned loss of the driving authorization and in this situation the driver has a right to file for example a demur or an appeal against the loss of the driving authorization.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.