Number of the records: 1  

Copingové strategie u studentů vysokých škol s diagnostikovanými úzkostnými poruchami

 1. Title statementCopingové strategie u studentů vysokých škol s diagnostikovanými úzkostnými poruchami [rukopis] / Iva Šporcrová
  Additional Variant TitlesCopingové strategie u studentů vysokých škol s diagnostikovanými úzkostnými poruchami
  Personal name Šporcrová, Iva, (dissertant)
  Translated titleCoping strategies of university students with diagnosed anxiety disorders
  Issue data2020
  Phys.des.89 s. (161 642 znaků) : grafy, schémata, tab. + CD, zadání bakalářské prce
  NoteVed. práce Alexandra Škrobánková
  Oponent Lucie Jeníčková
  Another responsib. Škrobánková, Alexandra, (thesis advisor)
  Jeníčková, Lucie, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords copingové strategie * úzkostné poruchy * úzkost * vysoká škola * stres * studenti * coping strategies * anxiety disorders * anxiety * university * stress * students
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00240877-942651279.pdf611.3 MB26.03.2020
  PosudekTyp posudku
  00240877-ved-581376605.docxPosudek vedoucího
  00240877-opon-703830335.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00240877-prubeh-884819441.jpg28.11.201826.03.202023.06.20201Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se věnuje copingovým strategiím u studentů vysokých škol s diagnostikovanými úzkostnými poruchami. Teoretická část obsahuje tři klíčová témata - zátěžové faktory, úzkostné poruchy a copingové strategie. Následuje empirická část práce, která představuje výzkum prováděný na 8 respondentech pomocí polostrukturovaných interview. Výběr respondentů byl proveden záměrným výběrem přes instituci - konkrétně přes ambulanci klinického psychologa. Rozhovory se věnovaly prožívání zátěže především v kontextu studia a strategiím, jak tuto zátěž zvládat. Cílem výzkumu bylo zmapovat zátěžové faktory, kterým jsou úzkostní vysokoškoláci vystavováni, popsat způsoby, které si volí k jejich zvládání a prozkoumat, zda může být úzkostná porucha při studiu v něčem přínosná. K analýze dat byl použit kvalitativní přístup, konkrétní metodou byla interpretační fenomenologická analýza. Výsledky umožňují vidět, co úzkostní studenti hodnotí jako zátěž, jakými způsoby si od ní pomáhají a v jakých oblastech může být úzkostná porucha výhodou.This thesis focuses on coping strategies of university students diagnosed with anxiety disorders. The theoretical backround consists of three key topics - causes of stress, anxiety disorders and coping strategies. The following part is the empirical part which contains our research based on semi-structured interviews with 8 respondents. The selection of respondents was made by deliberate choice through institution - specifically through clinical psychologist's office. The interviews were focused on experiencing stress especially in the context of studying and the students' coping strategies. The aim of the research was to map the causes of stress that anxious students are exposed to, describe the coping strategies that students mostly choose and find out if an anxiety disorder may be also beneficial in their studies. A qualitative approach was used to analyze the data with specific method called interpretative phenomenological analysis. The results show what the anxious university students percieve as factors of stress, what strategies they use to cope with it and where their anxiety disorder may be an advantage for them.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.